Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД е учредено на 24.01.2006 г.

null Права при осигуряване в професионален пенсионен фонд

Осигуряването в професионален пенсионен фонд дава право на:

Осигуряване въз основа на писмен договор - в осигурителния договор точно са регламентирани правата и задълженията на осигуреното лице и съответния пенсионен фонд;

Персоналност на осигуряването – всяко осигурено лице има своя индивидуална партида, по която се натрупват средствата от осигурителни вноски и от разпределения доход от тяхното инвестиране, което позволява:

  • Еднократно или разсрочено изплащане до 50% от средствата, натрупани по индивидуалната партида при трайно намалена работоспособност над 89,99%;
  • Еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице или пенсионер.
  • Срочна пенсия за ранно пенсиониране при условията на чл. 168 на КСО. Срочната пенсия се получава до момента на придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от ДОО / Държавно обществено осигуряване/. От 1 януари 2016 г. осигурените лица в професионален пенсионен фонд придобиват право на пенсия за ранно пенсиониране при следните условия:
    • не по-малко от 10 години осигурителен стаж след 31 декември 1999 г. при условията на първа категория труд и възраст,10 години по-ниска от възрастта им по чл.68, ал.1 от КСО;
    • не по-малко от 15 години осигурителен стаж след 31 декември 1999 г. при условията на втора категория труд или при условията на първа и втора категория труд и възраст, 5 години по-ниска от възрастта им по чл. 68, ал.1 от КСО;

Промяна на участието в професионален пенсионен фонд и прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната партида от един в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество - всяко осигурено лице има право да се прехвърли в друг пенсионен фонд след изтичане на една година от започване на участието си във фонда, в който е осигурено.

Промяната на участие е без ограничение при несъгласие с извършени промени в правилника на фонда, ако тези промени не произтичат от изменение на нормативната уредба, като се подаде заявление, в тримесечен срок от уведомлението за промените в правилника на фонда.

Информация – всяко осигурено лице най-малко веднъж годишно получава извлечение от индивидуалната си партида и има право по всяко време да поиска от пенсионния фонд информация за състоянието на тази партида.


​​​​​​​Важно е да знаете, че:
Средствата на осигурените лица са юридически и счетоводно отделени от средствата на пенсионното дружество чрез юридическа самостоятелност на управляващото пенсионноосигурително дружество и управляваните от него фондове, което означава, че са неприкосновени при преобразуване или ликвидация на дружеството.

Дейността по допълнително пенсионно осигуряване е регулирана и контролирана от държавата посредством Комисията за финансов надзор.

Пенсионносигурителните дружества и управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване осъществяват своята дейност, спазвайки разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване и норматевните актове по неговото приложение. Дружествата и фондовете представят в Комисията за финансов надзор ежедневна и ежемесечна информация за своята дейност.