ПОД „Топлина“ АД 03.07.2020 г. ППФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.41848 лв. , УПФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.4448 лв. , ДПФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.3858 лв.
Клубна карта

Ползвайте специални отстъпки с Вашата клубна карта от ПОД ТОПЛИНА. За повече информация натиснете тук


Актуално

Уважаеми осигурени лица, уведомяваме Ви че с Решение № 328-ППФ/14.05.2020 г. на Комисията за финансов надзор, са одобрени следните изменения в Правилника за организацията и дейността на Професионален пенсионен фонд „Топлина“: чл.16, ал.2-ал.4; чл.26, ал.1, т.1 и т.2 и чл.54, ал.14. С Решение № 327-УПФ/14.05.2020 г. на Комисията за финансов надзор, са одобрени следните изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд „Топлина“: чл.16, ал.2 - ал.7; чл.26, ал.1, т.1 и т.2 и чл.54, ал.14. Промените във Правилника за организацията и дейността на Професионален пенсионен фонд „Топлина“ и Правилника за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд „Топлина“  са свързани с актуализиране във връзка с настъпили изменения в нормативната уредба на дейността по допълнително пенсионно осигуряване. Запознаване с промените и/или получаване на екземпляр от Правилниците се извършва в сградата на ПОД „Топлина“ АД - гр.София, район “Връбница”, ж.к.Индустриална зона “Орион”, ул.”3020-та” №34, ет.8, понеделник-петък между 09.00ч. и 17.00ч. Обявление за промените в правилниците е публикувано на 21.05.2020 г. във в. "България днес" и в. "24 часа".


Новини
Корекция на дялове за периода 03.09-11.09.2019

За повече информация тук


Приети нови правилници на УПФ “Топлина”, ППФ “Топлина” и ДПФ “Топлина”

За повече информация тук


Приети нови инвестиционни политики на УПФ “Топлина”, ППФ “Топлина” и ДПФ “Топлина”

За повече информация тук


ПартньориГодишни финансови отчети на ПОД Топлина

2018

Годишен доклад за дейността, доклад на независимия одитор и годишен финансов отчет на ПОД "Топлина" към 31.12.2018.

Предложение на Управителния съвет на ПОД „Топлина” АД за разпределяне на печалбата или покриване на загубата за 2018 г.

Решение на общото събрание на акционерите на ПОД „Топлина“ АД за разпределение на печалбата или загубата за 2018 г.

Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати.


2017

Публикуван в ДВ брой 41/18.05.2018

Годишен доклад за дейността, доклад на независимия одитор и годишен финансов отчет на ПОД "Топлина" към 31.12.2017.

Предложение на Управителния съвет на ПОД „Топлина” АД за разпределяне на печалбата или покриване на загубата за 2017 г.

Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати.


2016

Публикуван в ДВ брой 41/23.05.2017

Годишен доклад за дейността, доклад на независимия одитор и годишен финансов отчет на ПОД "Топлина" към 31.12.2016.

Предложение на Управителния съвет на ПОД „Топлина” АД за разпределяне на печалбата или покриване на загубата за 2016 г.

Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати.


2015

Публикуван в ДВ брой 36/13.05.2016

Годишен доклад за дейността, доклад на независимия одитор и годишен финансов отчет на ПОД "Топлина" към 31.12.2015.

Предложение на Управителния съвет на ПОД „Топлина” АД за разпределяне на печалбата или покриване на загубата за 2015 г.

Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати.


2014

Публикуван в ДВ брой 32/05.05.2015

Годишен доклад за дейността, доклад на независимия одитор и годишен финансов отчет на ПОД "Топлина" към 31.12.2014.

Предложение на Управителния съвет на ПОД „Топлина” АД за разпределяне на печалбата или покриване на загубата за 2014 г.


2013

Публикуван в ДВ брой 41/16.05.2014

Годишен доклад за дейността, доклад на независимия одитор и годишен финансов отчет на ПОД "Топлина" към 31.12.2013.

Информация за предложението на органа на управление за разпределение на
печалбата или за покриване на загуба за предходната 2013 година и решението
на общото събрание на акционерите за начина за разпределяне на печалбата


2012

Публикуван в ДВ брой 43 от 14.05.2013 г.

 Oтчет за управлението и годишен финансов отчет на ПОД "Топлина" АД за 2012 г.

Информация за предложението на органа на управление за разпределение на
печалбата или за покриване на загуба за предходната 2012 година и решението
на общото събрание на акционерите за начина за разпределяне на печалбата


2011

Публикуван в ДВ брой 39 от 22.05.2012 г.

Отчет за управлението и годишен финансов отчет на ПОД "Топлина" АД за 2011 г.

Информация за предложението на органа на управление за разпределение на
печалбата или за покриване на загуба за предходната 2011 година и решението
на общото събрание на акционерите за начина за разпределяне на печалбата


2010

Публикуван в ДВ брой 40 от 27.05.2011 г.

Отчет за управлението и годишен финансов отчет на ПОД "Топлина" АД за 2010 г.

Информация за предложението на органа на управление за разпределение на
печалбата или за покриване на загуба за предходната 2010 година и решението
на общото събрание на акционерите за начина за разпределяне на печалбата


2009

Публикуван в ДВ брой 45 от 15.06.2010 г.
Отчет за управлението и годишен финансов отчет на ПОД "Топлина" АД за 2009 г.


2008

Публикуван в ДВ брой 36 от 15.05.2009 г.
Отчет за управлението и годишен финансов отчет на ПОД "Топлина" АД за 2008 г.


2007

Публикуван в ДВ брой 58 от 27.06.2008 г.
Отчет за управлението и годишен финансов отчет на ПОД "Топлина" АД за 2007 г.


2006

Отчет за управлението и годишен финансов отчет на ПОД "Топлина" АД за 2006 г.


Проверка на осигурителните
партиди