ПОД „Топлина“ АД 16.08.2019 г. ППФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.42593 лв. , УПФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.46405 лв. , ДПФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.40718 лв.
Клубна карта

Ползвайте специални отстъпки с Вашата клубна карта от ПОД ТОПЛИНА. За повече информация натиснете тук


Актуално

Уважаеми клиенти, на 25.05.2018г започна да се прилага Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на личните данни на физическите лица, правата по отношение на тези данни и тяхното свободно движение в ЕС. ПОД „Топлина“ АД се стреми да да гарантира сигурността на субектите на лични данни чрез система от технически, организационни и функционални мерки. Дружеството е сертифицирано по ISO/IEC 27001:2013 относно управление сигурността на информацията. За повече информация,както и за да се запознаете с нашите документи по защита на личните данни натиснете тук


Новини
Приети нови правилници на УПФ “Топлина”, ППФ “Топлина” и ДПФ “Топлина”
На основание чл.144, ал.5, съответно чл. 229, ал. 5 от КСО, ПОД „Топлина” АД уведомява осигурените лица за следното:
 1. С Решение № 67-УПФ / 17.01.2019 г. на Комисията за финансов надзор е одобрен нов Правилник за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд „Топлина“.
 2. С Решение № 68-ППФ / 17.01.2019 г. на Комисията за финансов надзор е одобрен нов Правилник за организацията и дейността на Професионален пенсионен фонд „Топлина“.
 3. С Решение № 69-ДПФ / 17.01.2019 г. на Комисията за финансов надзор е одобрен нов Правилник за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд „Топлина“.
Запознаване с правилниците и/или получаване на екземпляр от тях се извършва в сградата на ПОД „Топлина“ АД: гр.София, район “Връбница”, ж.к. Индустриална зона “Орион”, ул.”3020-та” № 34, ет. 8, понеделник-петък между 09.00 ч. и 17.00 ч.

Приети нови инвестиционни политики на УПФ “Топлина”, ППФ “Топлина” и ДПФ “Топлина”

На основание чл. 175а, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване ПОД “Топлина” АД информира осигурените лица, че с Решение на Управителния съвет от 22.10.2018 г., одобрено с Решение на Надзорния съвет от 25.10.2018 г. са приети нови инвестиционни политики на УПФ “Топлина”, ППФ “Топлина” и ДПФ “Топлина”, които влизат в сила на 19.11.2018 г., с изключение на т. 7 от т. 3.1. на т. 3 от инвестиционните политики на УПФ „Топлина“ и ППФ „Топлина“ – Видове инвестиции на Раздел III - Политика за постигане на поставените цели, които влизат в сила от датата на приемането им.

Приетите нови инвестиционни политики на УПФ “Топлина”, ППФ “Топлина” и ДПФ „Топлина” произтичат от промени в нормативната уредба.

Повече информация и екземпляри от инвестиционните политики на УПФ “Топлина”, ППФ “Топлина” и ДПФ “Топлина” могат да се получат на адрес гр. София, ИЗ „Орион”, ул. „3020” №34, ет. 8, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч., на тел. 02/8219995, както и на интернет страницата на Дружеството - www.pod-toplina.bg.

Съобщение за новите инвестиционни политики на УПФ “Топлина”, ППФ “Топлина” и ДПФ “Топлина” е публикувано във в. „Монитор” на 01.11.2018 г. и в. „Сега” на 01.11.2018 г.


Съобщение за посредници

Във връзка с изменения на нормативната уредба, уведомяваме всички осигурителни посредници на ПОД „Топлина” АД, че са въведени нови изисквания за осъществяване на дейността по осигурително посредничество. Всички лица, които имат сключени договори за осигурително посредничество, следва да представят в Дружеството, документи удостоверяващи съответствието с разпоредбите на чл. 123г, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване. Пълният текст на съобщението може да видите тук


ПартньориКорекции на дялове за минали периоди

Тук може да намерите информация за корекция в стойността на дял на фондовете, управлявани от ПОД "Топлина".


Поради допусната техническа грешка при определянето на нетната стойност на активите за 03.01.2017 г. в УПФ "Топлина" е променена стойността на един дял както следва:

 • стойността на един дял на УПФ „Топлина” за 04.01.2017г. - стара стойност 1.33307 лв., нова стойност 1.33300 лв. Разликата е в размер на 0.00007, което е с отклонение по-малко от 0.05% от действителната стойност.

Поради допусната техническа грешка при определянето на нетната стойност на активите за 10.06.2015 г. в УПФ "Топлина" е променена стойността на един дял както следва:

 • стойността на един дял на УПФ „Топлина” за 10.06.2015г. - стара стойност 1.27248 лв., нова стойност 1.27252 лв. Разликата е в размер на 0.00004, което е с отклонение по-малко от 0.05% от действителната стойност.

При извършване на счетоводните операции за отразяване на покупката от ДПФ „Топлина” на облигации, издадени от Старком холдинг АД-Етрополе, (S28H), с ISIN код – BG2100010110, с вальор 09.04.2015г.  е допусната техническа грешка в резултат на която е отразена натрупана лихва, водеща до неправилно формиране на стойността на дял в ДПФ „Топлина“ за дати 14.04.2015 г. и 15.04.2015 г.
След предприетите действия, извършени съгласно „Методика за начина за корекции на допуснати грешки при определяне на нетната стойност на активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване” на КФН са изчислени следните нови стойности на един дял на ДПФ“Топлина“ за дати 14.04.2015 г. и 15.04.2015 г., които се променят както следва:

 • стойност на 1 дял на ДПФ „Топлина” за дата 14.04.2015 г:  от  1,25244 лв. на  1,25184 лв. – разлика в размер на 0.00060 от дяла, представляваща 0.0479%, което е по-малко от 0.05% отклонение от действителната стойност.
 • стойност на 1 дял на ДПФ „Топлина” за дата 15.04.2015 г:  от  1,25196 лв. на  1,25134 лв. – разлика в размер на 0.00062 от дяла, представляваща 0.0495%, което е по-малко от 0.05% отклонение от действителната стойност.

Поради технически пропуск  не са отразени правата от стартиралата процедура по увеличаване на капитала на Би Джи Ай Груп АД - София с ISIN код на правата: BG4000002155,  в активите и пасивите на ППФ“Топлина“, УПФ“Топлина“ и ДПФ“Топлина“ съответно стойността на 1 дял на ППФ“Топлина“, УПФ“Топлина“ и ДПФ“Топлина“ за дата 21.01.2015 г. се променя както следва:

 • стойност на 1 дял на ППФ „Топлина” за дата 21.01.2015 г:  от  1,26002 лв. на  1,26049 лв. – разлика в размер на 0.00047 от дяла, представляваща 0.037%, което е по-малко от 0.05% отклонение от действителната стойност.
 • стойност на 1 дял на УПФ „Топлина” за дата 21.01.2015 г:  от  1,26287 лв. на  1,26311 лв. – разлика в размер на 0.00024 от дяла, представляваща 0.019%, което е по-малко от 0.05% отклонение от действителната стойност.
 • стойност на 1 дял на ДПФ „Топлина” за дата 21.01.2015 г:  от  1,22520 лв. на  1,22698 лв. – разлика в размер на 0.00178 от дяла, представляваща 0.145%, което е по-голямо от 0.05% отклонение от действителната стойност.

и  за дата 22.01.2015г. не се променят както следва:

 • стойност на 1 дял на ППФ „Топлина” за дата 22.01.2015 г:  от 1,26193 лв. на  1,26193 лв. – разлика в размер на 0.00000 от дяла, представляваща 0.0%, отклонение от действителната стойност.
 • стойност на 1 дял на УПФ „Топлина” за дата 22.01.2015 г:  от  1,26416 лв. на  1,26416 лв. – разлика в размер на 0.00000 от дяла, представляваща 0.0%, отклонение от действителната стойност.
 • стойност на 1 дял на ДПФ „Топлина” за дата 22.01.2015 г:  от  1,23034 лв. на  1,23034 лв. – разлика в размер на 0.00000 от дяла, представляваща 0.0%, отклонение от действителната стойност.

Поради допусната техническа грешка при определянето на нетната стойност на активите за 31.03.2014 г. в ДПФ "Топлина" е извършена корекция на стойността на един дял както следва:        

 • стойността на един дял на ДПФ „Топлина” за 31.03.2014г. - стара стойност 1.18745 лв., нова стойност 1.18746 лв.

Поради допусната техническа грешка при определянето на нетната стойност на активите за 19.11.2013 г. е извършена корекция на стойността на един  дял на УПФ „Топлина” и ППФ „Топлина” както следва:        

 • стойността на един дял на УПФ „Топлина” за 19.11.2013 г. се променя от 1.19557 лв. на 1.19593 лв.
 • стойността на един дял на ППФ „Топлина” за 19.11.2013 г. се променя от 1.19635 лв. на 1.19677 лв.

Поради допусната техническа грешка при определянето на нетната стойност на активите за 14.10.2011 г. е извършена корекция на стойността на един  дял на УПФ „Топлина”, ППФ „Топлина” и на ДПФ „Топлина” както следва:

 • стойността на един дял на УПФ „Топлина” за 14.10.2011 г. се променя от 1.11725 лв. на 1.11727 лв.
 • стойността на един дял на ППФ „Топлина” за 14.10.2011 г. се променя от 1.11661 лв. на 1.11662 лв.
 • стойността на един дял на ДПФ „Топлина” за 14.10.2011 г. се променя от 1.03172 лв. на 1.03174 лв.

Поради допусната техническа грешка при определянето на нетната стойност на активите за 21.06.2011 г. в УПФ "Топлина" е променена стойността на един дял както следва:

 • стойността на един дял на УПФ „Топлина” за 21.06.2011г. - стара стойност 1.11746лв., нова стойност 1.11748 лв.

Поради допусната техническа грешка при определянето на нетната стойност на активите за 18.01.2011 г. в ДПФ "Топлина" е променена стойността на един дял както следва:

 • стойността на един дял на ДПФ „Топлина” за 18.01.2011г. - стара стойност 1.01473лв., нова стойност 1.01477 лв.

Съгласно чл.21а, ал.1 и ал.4 от Наредба № 9 на КФН за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди, поради допусната грешка при определянето на цената на облигация с ISIN:XS0354472531 с емитент EFG Hellas PLC е извършена корекция на стойността на един дял на УПФ „Топлина”, ППФ „Топлина” и на ДПФ „Топлина” за 29.09.2010 г.

 • стойността на един дял на УПФ „Топлина” за 29.09.2010 г. се променя от 1.07752 лв. на 1.07624 лв.
 • стойността на един дял на ППФ „Топлина” за 29.09.2010 г. се променя от 1.08840 лв. на 1.08730 лв.
 • стойността на един дял на ДПФ „Топлина” за 29.09.2010 г. се променя от 0.99068 лв. на 0.99010 лв.

Поради допусната техническа грешка при определянето на нетната стойност на активите за периода 27.03.2009 - 23.04.2009г. в ДПФ "Топлина" е променена стойността на един дял за периода от 30.03.2009 г. до 24.04.2009 г.
В следствие на извършената корекция стойността на един дял се променя както следва:

 • За дата 30.03.2009 стара стойност 0.88417 лв., нова стойност 0.88412 лв.
 • За дата 31.03.2009 стара стойност 0.88518 лв., нова стойност 0.88503 лв.
 • За дата 01.04.2009 стара стойност 0.88715 лв., нова стойност 0.88682 лв.
 • За дата 02.04.2009 стара стойност 0.88625 лв., нова стойност 0.88598 лв.
 • За дата 03.04.2009 стара стойност 0.88569 лв., нова стойност 0.88548 лв.
 • За дата 06.04.2009 стара стойност 0.88647 лв., нова стойност 0.88620 лв.
 • За дата 07.04.2009 стара стойност 0.88759 лв., нова стойност 0.88721 лв.
 • За дата 08.04.2009 стара стойност 0.88847 лв., нова стойност 0.88799 лв.
 • За дата 09.04.2009 стара стойност 0.88920 лв., нова стойност 0.88864 лв.
 • За дата 10.04.2009 стара стойност 0.89015 лв., нова стойност 0.88950 лв.
 • За дата 13.04.2009 стара стойност 0.89016 лв., нова стойност 0.88951 лв.
 • За дата 14.04.2009 стара стойност 0.89159 лв., нова стойност 0.89080 лв.
 • За дата 15.04.2009 стара стойност 0.89268 лв., нова стойност 0.89178 лв.
 • За дата 16.04.2009 стара стойност 0.89294 лв., нова стойност 0.89201 лв.
 • За дата 17.04.2009 стара стойност 0.89364 лв., нова стойност 0.89264 лв.
 • За дата 21.04.2009 стара стойност 0.89486 лв., нова стойност 0.89374 лв.
 • За дата 22.04.2009 стара стойност 0.89520 лв., нова стойност 0.89407 лв.
 • За дата 23.04.2009 стара стойност 0.89618 лв., нова стойност 0.89614 лв.
 • За дата 24.04.2009 стара стойност 0.89606 лв., нова стойност 0.89603 лв.

Спадът на стойността на дяловете на УПФ "Топлина" и ППФ "Топлина" за дата 08.04.2009 е в резултат на заделения резерв за гарантиране на минимална доходност, съгласно разпоредбите на КСО и Наредба но. 12 на КФН. Резервът бе заделен въз основа на постигната доходност, по-висока от обявената горна граница на доходността за съответния вид фонд за 24 месечният период (30.03.2007 - 31.03.2009), обявена с решения но. 343 - ППФ и 344 - УПФ от 07.04.2009 на г-н Бисер Петков зам. председател на КФН ръководещ управление "Осигурителен надзор". Съгласно чл.21а, ал.1 и ал.4 от Наредба № 9 на КФН за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди, поради допусната грешка при подаване на информация за цената на обратно изкупуване на дяловете на фонд "Капман Макс" е извършена корекция на стойността на един дял на ППФ „Топлина”, УПФ „Топлина”, ДПФ „Топлина”

 • стойността на един дял на ППФ „Топлина” за 20.12.2008 г. се променя от 0.96218 на 0.96328 лева.
 • стойността на един дял на УПФ „Топлина” за 20.12.2008 г. се променя от 0.94802 на 0.94910 лева.
 • стойността на един дял на ДПФ „Топлина” за 20.12.2008 г. се променя от 0.88001 на 0.88102 лева.

Съгласно чл.21а, ал.1 и ал.4 от Наредба № 9 на КФН за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди, поради допусната грешка при подаване на информация за цената на обратно изкупуване на дяловете на фонд "Синергон Профит" е извършена корекция на стойността на един дял на ППФ „Топлина”

 • стойността на един дял на ППФ „Топлина” за 19.11.2008 г. се променя от 0.96481 на 0.96494 лева.

Съгласно чл.21а, ал.1 и ал.4 от Наредба № 9 на КФН за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди, поради допусната грешка при подаване на информация за цената на обратно изкупуване на дяловете на КД „Акции България” е извършена корекция на стойността на един дял на ППФ „Топлина” и на ДПФ „Топлина” за 07.11.2008 г.

 • стойността на един дял на ППФ „Топлина” за 07.11.2008 г. се променя от 0.98610 на 0.98607 лева.
 • стойността на един дял на ДПФ „Топлина” за 07.11.2008 г. се променя от 0.89292 на 0.89288 лева.

Съгласно чл.21а, ал.1 и ал.4 от Наредба № 9 на КФН за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди, поради допусната грешка при определяне стойността на един дял на ППФ „Топлина” и на УПФ „Топлина” за 11.04.2008 г. е извършена корекция.

 • стойността на един дял на ППФ „Топлина” за 11.04.2008 г. се променя от 1,11549 на 1,11511 лева.
 • стойността на един дял на УПФ „Топлина” за 11.04.2008 г. се променя от 1,09597 на 1,09539 лева.


Проверка на осигурителните
партиди