ПОД „Топлина“ АД 18.08.2017 г. ППФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.36937 лв. , УПФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.37737 лв. , ДПФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.33903 лв.
Новини

Ползвайте специални отстъпки с Вашата клубна карта от ПОД ТОПЛИНА


Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 30.12.2014 г. до 30.12.2016 г.

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база в размер на -0,17 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 30.12.2014 г. до 30.12.2016 г. За професионалните пенсионни фондове (ППФ) за същия период е определена минимална доходност на годишна база в размер на 0,09 на сто. Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 2,83 на сто, а за ППФ съответно е 3,09 на сто.

Едновременно с обявяването на минималната доходност на задължителните пенсионни фондове КФН оповестява и данните за годишната доходност за 2016 г. на всички фондове за допълнително пенсионно осигуряване. Средната претеглена доходност (немодифицирана) за 2016 г. на универсалните пенсионни фондове е 4,10 на сто, на професионалните фондове е 4,48 на сто и на доброволните фондове е 5,23 на сто. Данни за годишната доходност на пенсионните фондове за 2016 г. може да намерите тук.


Актуално

Уважаеми клиенти,
Считано от 30.09.2015 г. размерът на таксата, удържана от всяка осигурителна вноска, постъпила в Универсален пенсионен фонд „Топлина” е намален на 4,0%. Повече информация, свързана с таксите и удръжките прилагани от ПОД „Топлина” АД, може да намерите в правилника на УПФ „Топлина” на интернет страницата на дружеството.


Партньори

Инвестиционен портфейл на ППФ

 

Инвестиционни инструменти Дял от портфейла в % (към 30.06.2017г.)
Ценни книжа по чл.176 ал.1 т.1 и т.11 на КСО 54.90%
Корпоративни и общински облигации 16.60%
Колективни инвестиционни схеми 14.53%
Акции на БФБ 10.17%
Инвестиционни имоти 2.16%
Депозити 0.00%
Вземания 0.44%
Разплащателна сметка 1.20%

 

 

Повече данни за обема и структурата на портфейла за минали периоди можете да намерите тук

Инвестиционни инструменти Дял от портфейла в % (към 31.12.2012г.)
Ценни книжа по чл.176 ал.1 т.1 и т.11 на КСО 42.92%
Корпоративни облигации 16.46%
Колективни инвестиционни схеми 11.30%
Акции на БФБ 0.89%
Инвестиционни имоти 3.46%
Депозити 24.34%
Разплащателна сметка 0.62%

Инвестиционен портфейл на УПФ

 

Инвестиционни инструменти Дял от портфейла в % (към 30.06.2017г.)
Ценни книжа по чл.176 ал.1 т.1 и т.11 на КСО 60.62%
Корпоративни и общински облигации 16.01%
Колективни инвестиционни схеми 12.72%
Акции на БФБ 7.53%
Инвестиционни имоти 1.31%
Депозити 0.00%
Вземания 0.34%
Разплащателна сметка 1.45%

Повече данни за обема и структурата на портфейла за минали периоди можете да намерите тук


Инвестиционен портфейл на ДПФ

 

Инвестиционни инструменти Дял от портфейла в % (към 30.06.2017г.)
Ценни книжа по чл.176 ал.1 т.1 и т.11 на КСО 47.50%
Корпоративни и общински облигации 12.03%
Колективни инвестиционни схеми 17.56%
Акции на БФБ 14.61%
Инвестиционни имоти 6.50%
Депозити 0.00%
Вземания 0.44%
Разплащателна сметка 1.37%

Повече данни за обема и структурата на портфейла за минали периоди можете да намерите тук


Проверка на осигурителните
партиди