ПОД „Топлина“ АД 25.05.2018 г. ППФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.36738 лв. , УПФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.37977 лв. , ДПФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.36252 лв.
Новини

Ползвайте специални отстъпки с Вашата клубна карта от ПОД ТОПЛИНА


Съобщение

Във връзка с изменения на нормативната уредба, уведомяваме всички осигурителни посредници на ПОД „Топлина” АД, че са въведени нови изисквания за осъществяване на дейността по осигурително посредничество. Всички лица, които имат сключени договори за осигурително посредничество, следва да представят в Дружеството, документи удостоверяващи съответствието с разпоредбите на чл. 123г, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване. Пълният текст на съобщението може да видите тук.


Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 30.12.2014 г. до 30.12.2016 г.

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база в размер на -0,17 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 30.12.2014 г. до 30.12.2016 г. За професионалните пенсионни фондове (ППФ) за същия период е определена минимална доходност на годишна база в размер на 0,09 на сто. Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 2,83 на сто, а за ППФ съответно е 3,09 на сто.

Едновременно с обявяването на минималната доходност на задължителните пенсионни фондове КФН оповестява и данните за годишната доходност за 2016 г. на всички фондове за допълнително пенсионно осигуряване. Средната претеглена доходност (немодифицирана) за 2016 г. на универсалните пенсионни фондове е 4,10 на сто, на професионалните фондове е 4,48 на сто и на доброволните фондове е 5,23 на сто. Данни за годишната доходност на пенсионните фондове за 2016 г. може да намерите тук.


Актуално

Уважаеми клиенти,
Считано от 30.09.2015 г. размерът на таксата, удържана от всяка осигурителна вноска, постъпила в Универсален пенсионен фонд „Топлина” е намален на 4,0%. Повече информация, свързана с таксите и удръжките прилагани от ПОД „Топлина” АД, може да намерите в правилника на УПФ „Топлина” на интернет страницата на дружеството.


Партньори

Месец Година
Дата ППФ УПФ ДПФ
02.05.2018 1.36935 1.3826 1.35302
03.05.2018 1.36531 1.37967 1.35116
04.05.2018 1.36762 1.38213 1.35276
08.05.2018 1.36617 1.3804 1.35188
09.05.2018 1.36846 1.38059 1.35614
10.05.2018 1.36696 1.38037 1.35555
11.05.2018 1.36993 1.38272 1.3646
14.05.2018 1.37034 1.38233 1.36333
15.05.2018 1.36871 1.38009 1.36461
16.05.2018 1.36785 1.37958 1.36291
17.05.2018 1.36772 1.38025 1.36273
18.05.2018 1.36716 1.3795 1.36261
21.05.2018 1.36835 1.38039 1.36337
22.05.2018 1.3684 1.38068 1.36336
23.05.2018 1.36933 1.38053 1.36248
25.05.2018 1.36738 1.37977 1.36252
 
* Информация за стойността на дяловете на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОД "Топлина" АД , за последния работен ден на всеки месец може да намерите във вестник "24 часа", в броя от 3-тия ден на следващия месец.
Проверка на осигурителните
партиди