ПОД „Топлина“ АД 18.08.2017 г. ППФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.36937 лв. , УПФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.37737 лв. , ДПФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.33903 лв.
Новини

Ползвайте специални отстъпки с Вашата клубна карта от ПОД ТОПЛИНА


Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 30.12.2014 г. до 30.12.2016 г.

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база в размер на -0,17 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 30.12.2014 г. до 30.12.2016 г. За професионалните пенсионни фондове (ППФ) за същия период е определена минимална доходност на годишна база в размер на 0,09 на сто. Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 2,83 на сто, а за ППФ съответно е 3,09 на сто.

Едновременно с обявяването на минималната доходност на задължителните пенсионни фондове КФН оповестява и данните за годишната доходност за 2016 г. на всички фондове за допълнително пенсионно осигуряване. Средната претеглена доходност (немодифицирана) за 2016 г. на универсалните пенсионни фондове е 4,10 на сто, на професионалните фондове е 4,48 на сто и на доброволните фондове е 5,23 на сто. Данни за годишната доходност на пенсионните фондове за 2016 г. може да намерите тук.


Актуално

Уважаеми клиенти,
Считано от 30.09.2015 г. размерът на таксата, удържана от всяка осигурителна вноска, постъпила в Универсален пенсионен фонд „Топлина” е намален на 4,0%. Повече информация, свързана с таксите и удръжките прилагани от ПОД „Топлина” АД, може да намерите в правилника на УПФ „Топлина” на интернет страницата на дружеството.


Партньори

Месец Година
Дата ППФ УПФ ДПФ
01.08.2017 1.35169 1.35992 1.32506
02.08.2017 1.35323 1.3609 1.3255
03.08.2017 1.35433 1.36215 1.32633
04.08.2017 1.35461 1.36256 1.32664
07.08.2017 1.35488 1.36286 1.32675
08.08.2017 1.35573 1.36417 1.3271
09.08.2017 1.35647 1.36483 1.32909
10.08.2017 1.35708 1.36603 1.32802
11.08.2017 1.35591 1.36538 1.32812
14.08.2017 1.36415 1.37273 1.33465
15.08.2017 1.36486 1.37318 1.33598
16.08.2017 1.36505 1.37351 1.3361
17.08.2017 1.36591 1.37393 1.33676
18.08.2017 1.36937 1.37737 1.33903
 
* Информация за стойността на дяловете на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОД "Топлина" АД , за последния работен ден на всеки месец може да намерите във вестник "24 часа", в броя от 3-тия ден на следващия месец.
Проверка на осигурителните
партиди