ПОД „Топлина“ АД 12.12.2017 г. ППФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.36888 лв. , УПФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.38358 лв. , ДПФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.34756 лв.
Новини

Ползвайте специални отстъпки с Вашата клубна карта от ПОД ТОПЛИНА


Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 30.12.2014 г. до 30.12.2016 г.

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база в размер на -0,17 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 30.12.2014 г. до 30.12.2016 г. За професионалните пенсионни фондове (ППФ) за същия период е определена минимална доходност на годишна база в размер на 0,09 на сто. Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 2,83 на сто, а за ППФ съответно е 3,09 на сто.

Едновременно с обявяването на минималната доходност на задължителните пенсионни фондове КФН оповестява и данните за годишната доходност за 2016 г. на всички фондове за допълнително пенсионно осигуряване. Средната претеглена доходност (немодифицирана) за 2016 г. на универсалните пенсионни фондове е 4,10 на сто, на професионалните фондове е 4,48 на сто и на доброволните фондове е 5,23 на сто. Данни за годишната доходност на пенсионните фондове за 2016 г. може да намерите тук.


Актуално

Уважаеми клиенти,
Считано от 30.09.2015 г. размерът на таксата, удържана от всяка осигурителна вноска, постъпила в Универсален пенсионен фонд „Топлина” е намален на 4,0%. Повече информация, свързана с таксите и удръжките прилагани от ПОД „Топлина” АД, може да намерите в правилника на УПФ „Топлина” на интернет страницата на дружеството.


Партньори

Правилник за организацията и дейността на УПФ Топлина

На основание чл.144,ал.2 от КСО, ПОД „Топлина” АД съобщава, че с Решение № 718-УПФ/07.10.2016 г. на зам.-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, са одобрени следните изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд „Топлина“: чл.8, ал.1, ал.5 и ал.8; чл.64в; чл.73, ал.6. Запознаване с промените и/или получаване на екземпляр от правилника се извършва в сградата на ПОД „Топлина“ АД- гр.София, район “Връбница”, ж.к. Индустриална зона “Орион”, ул.”3020-та” № 34, ет. 8, понеделник-петък между 09.00 ч. и 17.00 ч.

Измененията са публикувани във вестниците "Капитал Daily" и "Стандарт" от 20.10.2016 г.

Правилник за организацията и дейността на УПФ "Топлина"


Правилник за организацията и дейността на ППФ Топлина

На основание чл.144,ал.2 от КСО, ПОД „Топлина” АД съобщава, че с Решение № 717-ППФ/07.10.2016 г. на зам.-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, са одобрени следните изменения в Правилника за организацията и дейността на Професионален пенсионен фонд „Топлина“: чл.8, ал.5. Запознаване с промените и/или получаване на екземпляр от правилника се извършва в сградата на ПОД „Топлина“ АД- гр.София, район “Връбница”, ж.к. Индустриална зона “Орион”, ул.”3020-та” № 34, ет. 8, понеделник-петък между 09.00 ч. и 17.00 ч.

Измененията са публикувани във вестниците "Капитал Daily" и "Стандарт" от 20.10.2016 г.

Правилник за организацията и дейността на ППФ "Топлина"


Правилник за организацията и дейността на ДПФ Топлина

На основание чл. 229,ал.2 от КСО, ПОД „Топлина” АД съобщава, че с Решение № 504-ДПФ/11.07.2016 г. на зам.-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, са одобрени следните изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд „Топлина“: Съдържание-заглавие на Глава шеста; Определения на използваните термини и понятия-т.3,б.„д“ и т.4, б. „а“-„д“; заглавие на Глава шеста; чл.29,ал.1-6, ал.7,т.4 и ал.10; чл.31,ал.2-5; чл.32,ал.1-10; чл.38,ал.5; чл.60,ал.1, ал.1,т.4 и ал.11; чл.62,ал.8,т.1 и т.2; чл.75,ал.1.

Запознаване с промените и/или получаване на екземпляр от правилника се извършва в сградата на ПОД „Топлина“ АД- гр.София, район “Връбница”, ж.к. Индустриална зона “Орион”, ул.”3020-та” № 34, ет. 8, понеделник-петък между 09.00 ч. и 17.00 ч.

Измененията са публикувани във вестниците "Капитал Daily" и "Стандарт" от 26.07.2016 г.

Правилник за организацията и дейността на ДПФ "Топлина"

 

Проверка на осигурителните
партиди