ПОД „Топлина“ АД 17.10.2018 г. ППФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.36639 лв. , УПФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.38679 лв. , ДПФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.35437 лв.
Новини

Ползвайте специални отстъпки с Вашата клубна карта от ПОД ТОПЛИНА


Съобщение

Във връзка с изменения на нормативната уредба, уведомяваме всички осигурителни посредници на ПОД „Топлина” АД, че са въведени нови изисквания за осъществяване на дейността по осигурително посредничество. Всички лица, които имат сключени договори за осигурително посредничество, следва да представят в Дружеството, документи удостоверяващи съответствието с разпоредбите на чл. 123г, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване. Пълният текст на съобщението може да видите тук.


Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 30.12.2014 г. до 30.12.2016 г.

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база в размер на -0,17 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 30.12.2014 г. до 30.12.2016 г. За професионалните пенсионни фондове (ППФ) за същия период е определена минимална доходност на годишна база в размер на 0,09 на сто. Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 2,83 на сто, а за ППФ съответно е 3,09 на сто.

Едновременно с обявяването на минималната доходност на задължителните пенсионни фондове КФН оповестява и данните за годишната доходност за 2016 г. на всички фондове за допълнително пенсионно осигуряване. Средната претеглена доходност (немодифицирана) за 2016 г. на универсалните пенсионни фондове е 4,10 на сто, на професионалните фондове е 4,48 на сто и на доброволните фондове е 5,23 на сто. Данни за годишната доходност на пенсионните фондове за 2016 г. може да намерите тук.


Актуално

Уважаеми клиенти, на 25.05.2018г започна да се прилага Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на личните данни на физическите лица, правата по отношение на тези данни и тяхното свободно движение в ЕС. ПОД „Топлина“ АД се стреми да да гарантира сигурността на субектите на лични данни чрез система от технически, организационни и функционални мерки. Дружеството е сертифицирано по ISO/IEC 27001:2013 относно управление сигурността на информацията. За повече информация,както и за да се запознаете с нашите документи по защита на личните данни натиснете ТУК.


Партньори

Правилник за организацията и дейността на УПФ Топлина

На основание чл.144,ал.2 от КСО, ПОД „Топлина” АД съобщава, че с Решение № 718-УПФ/07.10.2016 г. на зам.-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, са одобрени следните изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд „Топлина“: чл.8, ал.1, ал.5 и ал.8; чл.64в; чл.73, ал.6. Запознаване с промените и/или получаване на екземпляр от правилника се извършва в сградата на ПОД „Топлина“ АД- гр.София, район “Връбница”, ж.к. Индустриална зона “Орион”, ул.”3020-та” № 34, ет. 8, понеделник-петък между 09.00 ч. и 17.00 ч.

Измененията са публикувани във вестниците "Капитал Daily" и "Стандарт" от 20.10.2016 г.

Правилник за организацията и дейността на УПФ "Топлина"


Правилник за организацията и дейността на ППФ Топлина

На основание чл.144,ал.2 от КСО, ПОД „Топлина” АД съобщава, че с Решение № 717-ППФ/07.10.2016 г. на зам.-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, са одобрени следните изменения в Правилника за организацията и дейността на Професионален пенсионен фонд „Топлина“: чл.8, ал.5. Запознаване с промените и/или получаване на екземпляр от правилника се извършва в сградата на ПОД „Топлина“ АД- гр.София, район “Връбница”, ж.к. Индустриална зона “Орион”, ул.”3020-та” № 34, ет. 8, понеделник-петък между 09.00 ч. и 17.00 ч.

Измененията са публикувани във вестниците "Капитал Daily" и "Стандарт" от 20.10.2016 г.

Правилник за организацията и дейността на ППФ "Топлина"


Правилник за организацията и дейността на ДПФ Топлина

На основание чл. 229,ал.2 от КСО, ПОД „Топлина” АД съобщава, че с Решение № 504-ДПФ/11.07.2016 г. на зам.-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, са одобрени следните изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд „Топлина“: Съдържание-заглавие на Глава шеста; Определения на използваните термини и понятия-т.3,б.„д“ и т.4, б. „а“-„д“; заглавие на Глава шеста; чл.29,ал.1-6, ал.7,т.4 и ал.10; чл.31,ал.2-5; чл.32,ал.1-10; чл.38,ал.5; чл.60,ал.1, ал.1,т.4 и ал.11; чл.62,ал.8,т.1 и т.2; чл.75,ал.1.

Запознаване с промените и/или получаване на екземпляр от правилника се извършва в сградата на ПОД „Топлина“ АД- гр.София, район “Връбница”, ж.к. Индустриална зона “Орион”, ул.”3020-та” № 34, ет. 8, понеделник-петък между 09.00 ч. и 17.00 ч.

Измененията са публикувани във вестниците "Капитал Daily" и "Стандарт" от 26.07.2016 г.

Правилник за организацията и дейността на ДПФ "Топлина"

 

Проверка на осигурителните
партиди