ПОД „Топлина“ АД 14.10.2019 г. ППФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.439 лв. , УПФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.47413 лв. , ДПФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.41105 лв.
Клубна карта

Ползвайте специални отстъпки с Вашата клубна карта от ПОД ТОПЛИНА. За повече информация натиснете тук


Актуално

Уважаеми клиенти, на 25.05.2018г започна да се прилага Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на личните данни на физическите лица, правата по отношение на тези данни и тяхното свободно движение в ЕС. ПОД „Топлина“ АД се стреми да да гарантира сигурността на субектите на лични данни чрез система от технически, организационни и функционални мерки. Дружеството е сертифицирано по ISO/IEC 27001:2013 относно управление сигурността на информацията. За повече информация,както и за да се запознаете с нашите документи по защита на личните данни натиснете тук


Новини
Корекция на дялове за периода 03.09-11.09.2019

Поради допусната грешка при изчисляване на цената на Би Джи Ай Груп АД-София за периода от 03.09.2019 г. (счетоводна дата 02.09.2019) до 11.09.2019 г. (счетоводна дата 10.09.2019) в трите фонда е променена стойността на един дял както следва:

 • стойност на 1 дял на УПФ „Топлина” за 03.09.2019 г. от 1,47054 лв на 1,46995 лв, разлика от -0,04% ;
 • стойност на 1 дял на ППФ „Топлина” за 03.09.2019 г. от 1,42967 лв на 1,42796 лв, разлика от -0,12% ;
 • стойност на 1 дял на ДПФ „Топлина” за 03.09.2019 г. от 1,41051 лв на 1,40425 лв, разлика от -0,44% .
 • стойност на 1 дял на УПФ „Топлина” за 04.09.2019 г. от 1,47147 лв на 1,47089 лв ;
 • стойност на 1 дял на ППФ „Топлина” за 04.09.2019 г. от 1,42946 лв на 1,42775 лв ;
 • стойност на 1 дял на ДПФ „Топлина” за 04.09.2019 г. от 1,41003 лв на 1,40377 лв .
 • стойност на 1 дял на УПФ „Топлина” за 05.09.2019 г. от 1,47145 лв на 1,47086 лв ;
 • стойност на 1 дял на ППФ „Топлина” за 05.09.2019 г. от 1,42981 лв на 1,4281 лв ;
 • стойност на 1 дял на ДПФ „Топлина” за 05.09.2019 г. от 1,41144 лв на 1,40518 лв .
 • стойност на 1 дял на УПФ „Топлина” за 09.09.2019 г. от 1,47003 лв на 1,46944 лв ;
 • стойност на 1 дял на ППФ „Топлина” за 09.09.2019 г. от 1,42926 лв на 1,42754 лв ;
 • стойност на 1 дял на ДПФ „Топлина” за 09.09.2019 г. от 1,41129 лв на 1,40503 лв .
 • стойност на 1 дял на УПФ „Топлина” за 10.09.2019 г. от 1,46659 лв на 1,466 лв ;
 • стойност на 1 дял на ППФ „Топлина” за 10.09.2019 г. от 1,42891 лв на 1,4272 лв ;
 • стойност на 1 дял на ДПФ „Топлина” за 10.09.2019 г. от 1,41085 лв на 1,40458 лв .
 • стойност на 1 дял на УПФ „Топлина” за 11.09.2019 г. от 1,46659 лв на 1,46514 лв ;
 • стойност на 1 дял на ППФ „Топлина” за 11.09.2019 г. от 1,42891 лв на 1,4271 лв ;
 • стойност на 1 дял на ДПФ „Топлина” за 11.09.2019 г. от 1,41085 лв на 1,40468 лв .
Приети нови правилници на УПФ “Топлина”, ППФ “Топлина” и ДПФ “Топлина”
На основание чл.144, ал.5, съответно чл. 229, ал. 5 от КСО, ПОД „Топлина” АД уведомява осигурените лица за следното:
 1. С Решение № 67-УПФ / 17.01.2019 г. на Комисията за финансов надзор е одобрен нов Правилник за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд „Топлина“.
 2. С Решение № 68-ППФ / 17.01.2019 г. на Комисията за финансов надзор е одобрен нов Правилник за организацията и дейността на Професионален пенсионен фонд „Топлина“.
 3. С Решение № 69-ДПФ / 17.01.2019 г. на Комисията за финансов надзор е одобрен нов Правилник за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд „Топлина“.
Запознаване с правилниците и/или получаване на екземпляр от тях се извършва в сградата на ПОД „Топлина“ АД: гр.София, район “Връбница”, ж.к. Индустриална зона “Орион”, ул.”3020-та” № 34, ет. 8, понеделник-петък между 09.00 ч. и 17.00 ч.

Приети нови инвестиционни политики на УПФ “Топлина”, ППФ “Топлина” и ДПФ “Топлина”

На основание чл. 175а, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване ПОД “Топлина” АД информира осигурените лица, че с Решение на Управителния съвет от 22.10.2018 г., одобрено с Решение на Надзорния съвет от 25.10.2018 г. са приети нови инвестиционни политики на УПФ “Топлина”, ППФ “Топлина” и ДПФ “Топлина”, които влизат в сила на 19.11.2018 г., с изключение на т. 7 от т. 3.1. на т. 3 от инвестиционните политики на УПФ „Топлина“ и ППФ „Топлина“ – Видове инвестиции на Раздел III - Политика за постигане на поставените цели, които влизат в сила от датата на приемането им.

Приетите нови инвестиционни политики на УПФ “Топлина”, ППФ “Топлина” и ДПФ „Топлина” произтичат от промени в нормативната уредба.

Повече информация и екземпляри от инвестиционните политики на УПФ “Топлина”, ППФ “Топлина” и ДПФ “Топлина” могат да се получат на адрес гр. София, ИЗ „Орион”, ул. „3020” №34, ет. 8, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч., на тел. 02/8219995, както и на интернет страницата на Дружеството - www.pod-toplina.bg.

Съобщение за новите инвестиционни политики на УПФ “Топлина”, ППФ “Топлина” и ДПФ “Топлина” е публикувано във в. „Монитор” на 01.11.2018 г. и в. „Сега” на 01.11.2018 г.


Съобщение за посредници

Във връзка с изменения на нормативната уредба, уведомяваме всички осигурителни посредници на ПОД „Топлина” АД, че са въведени нови изисквания за осъществяване на дейността по осигурително посредничество. Всички лица, които имат сключени договори за осигурително посредничество, следва да представят в Дружеството, документи удостоверяващи съответствието с разпоредбите на чл. 123г, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване. Пълният текст на съобщението може да видите тук


ПартньориПрофесионален пенсионен фонд Топлина

Разрешението за управление на Професионален пенсионен фонд "Топлина" е издадено от Комисията за финансов надзор с Решение № 172 - ППФ/26.01.2007 г.

Фондът е регистриран в СГС с Решение № 1 от 01.02.2007 г.
Регистрационен код в НАП:201

В професионален пенсионен фонд се осигурява всеки, който работи в условията на I-ва или II-ра категория труд. (Всички дейности от  I-ва и II-ра категория труд са описани подробно в Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране, посл. изм. и доп. ДВ, бр. 64 от 2001 г.).

Всяко лице има право самостоятелно да избере Професионален пенсионен фонд. Това право трябва да бъде упражнено до три месеца от постъпването на работа за първи път. Лицата, които не изберат професионален фонд в посочения срок се разпределят служебно между регистрираните професионални пенсионни фондове по начин и ред, определени от Комисията за финансов надзор (КФН) и Националната агенция за приходите (НАП). 
Правото на избор се реализира чрез подаване на заявление до избрания професионален фонд и сключване на осигурителен договор.

Осигуряването в Професионален пенсионен фонд става  чрез месечни вноски за сметка на работодателя, като техният размер е регламентиран в процент от доходите, за които се дължат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване – за 2015 година те са определени, както следва:

 • 12% за работещите при условията на І категория труд и
 • 7% за работещите при условията на ІІ категория труд

Средствата постъпват по индивидуални партиди на осигурените лица. Тези средства се акумулират чрез регулярни пенсионноосигурителни вноски и доход, формиран от управлението на фондовете при благоразумно поемане на риск.

Осигуряването в професионален пенсионен фонд дава право на:

Осигуряване въз основа на писмен договор - в осигурителния договор точно са регламентирани правата и задълженията на осигуреното лице и съответния пенсионен фонд;

Персоналност на осигуряването – всяко осигурено лице има своя индивидуална партида, по която се натрупват средствата от осигурителни вноски  и от разпределения доход от тяхното инвестиране, което позволява:

 • Еднократно или разсрочено изплащане до 50% от средствата, натрупани по индивидуалната партида при трайно намалена работоспособност над 89,99%;
 • Еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице или пенсионер.
 • Срочна пенсия за ранно пенсиониране при условията на чл. 168 на КСО. Срочната пенсия се получава до момента на придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от ДОО / Държавно обществено осигуряване/. От 1 януари 2016 г. осигурените лица в професионален пенсионен фонд придобиват право на пенсия за ранно пенсиониране при следните условия:
  1. не по-малко от 10 години осигурителен стаж след 31 декември 1999 г. при условията на първа категория труд и възраст,10 години по-ниска от възрастта им по чл.68, ал.1 от КСО;
  2. не по-малко от 15 години осигурителен стаж след 31 декември 1999 г. при условията на втора категория труд или при условията на първа и втора категория труд и възраст, 5 години по-ниска от възрастта им по чл. 68, ал.1 от КСО;

Промяна на участието в професионален пенсионен фонд и прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната партида от един в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество - всяко осигурено лице има право да се прехвърли в друг пенсионен фонд след изтичане на една година от започване на участието си във фонда, в който е осигурено.

Промяната на участие е без ограничение при несъгласие с извършени промени в правилника на фонда, ако тези промени не произтичат от изменение на нормативната уредба, като се подаде заявление, в тримесечен срок от уведомлението за промените в правилника на фонда.

Информация – всяко осигурено лице най-малко веднъж годишно получава извлечение от индивидуалната си партида и има право по всяко време да поиска от пенсионния фонд информация за състоянието на тази партида.

Важно е да знаете, че:

Средствата на осигурените лица са юридически и счетоводно отделени от средствата на пенсионното дружество чрез юридическа самостоятелност на управляващото пенсионноосигурително дружество и управляваните от него фондове, което означава, че са неприкосновени при преобразуване или ликвидация на дружеството.

Дейността по допълнително пенсионно осигуряване е регулирана и контролирана от държавата посредством Комисията за финансов надзор.

Пенсионносигурителните дружества и управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване осъществяват своята дейност, спазвайки разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване и норматевните актове по неговото приложение. Дружествата и фондовете представят в Комисията за финансов надзор ежедневна и ежемесечна информация за своята дейност.

 

КАК ДА СТАНА КЛИЕНТ НА ПОД "ТОПЛИНА" АД

Всяко лице има право да избере индивидуално своя пенсионен фонд. Това става чрез подаване на заявление и подписване на осигурителен договор към дружеството, в чийто фондове лицето има желание да постъпват осигурителните му вноски. Подаване на заявление и подписване на осигурителен договор може да бъде направено:

 • в  офис на ПОД "Топлина" АД - на сайта на дружеството може да намерите цялата информация за местоположението на нашите офиси в страната, където ще получите пълно съдействие от Нашите служители при избора на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и попълване на необходимите документи.
 • по електронен път, като подписването става чрез квалифициран електронен подпис. Ние имаме ангажимент да Ви изпратим обратно електронно копие на заявлението  и договора след тяхното входиране в информационната ни система, подписано с електронен подпис на дружеството на електронната поща, посочена във Вашия квалифициран електронен подпис.

Осигурените в пенсионните фондове, управлявани от ПОД „Топлина” АД могат да проверяват състоянието на индивидуалните си партиди с лична парола на интернет сайта на дружеството.

Интересите на осигурените лица в Професионален пенсионен фонд „Топлина” се представляват от Попечителски съвет в състав:

 1. Валентин Вълчев, Председател, представител на КНСБ
 2. Иво Русев, Заместник-председател, представител на БТПП
 3. Димитър Чалъков, представител на КТ „Подкрепа”
 4. Владимир Топалов, представител на КТ „Подкрепа”
 5. Анислав Славейков, представител на Асоциация на индустриалния капитал в България
 6. Жасмина Саръиванова, представител на БСК
 7. Елица Пешева, представител на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
 8. Никола Николов – представител на КНСБ
 9. Алексей Георгиев, представител на ПОД „Топлина”

Адрес на Председателя на Попечителския съвет: гр. София, ПК 1233, ул.”Враня” №32.

Телефон за връзка с Председателя на Попечителския съвет: 02 931 04 00, 0887 742 126

Интересите на осигурените лица в Универсален пенсионен фонд „Топлина” се представляват от Попечителски съвет в състав:
1. Валентин Вълчев, Председател, представител на КНСБ                                           
2. Иво Русев, Зам. председател, представител на Българска търговско-промишлена палата
3. Йорданка Велинова, представител на Българска стопанска камара
4. Владимир Топалов, представител на КТ „Подкрепа”
5. Добрин Иванов, представител на Асоциация на индустриалния капитал в България
6. Елица Пешева, представител на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
7.Димитър Чалъков, представител на КТ „Подкрепа”
8. Никола Николов, представител на КНСБ
9. Алексей Георгиев, представител на ПОД „Топлина” АД

Адрес на Председателя на Попечителския съвет: гр. София, ПК 1233, ул.”Враня” №32.
Телефон за връзка с Председателя на Попечителския съвет: 02 931 04 00, 0887 742 126

Такси и удръжки

Размерът на таксите и удръжките, събирани от ПОД "Топлина" АД са регламентирани в глава Пета от Правилника за организацията и дейността на ППФ "Топлина":

 1. Такса в размер на 3.75 % от всяка осигурителна вноска;
 2. Инвестиционна такса в размер на 0,75 % годишно от стойността на нетните активи на ППФ "Топлина";

Информирайте се

Уважаеми клиенти,
Във връзка с избор за начално участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване Ви информираме, че при установяване на нередности в подадените заявления за първоначален избор на УПФ/ППФ „Топлина”, Националната агенция по приходите ни уведомява ежемесечно до пето число.

Информация за статуса на подаденото от Вас заявление можете да  получите в офис на дружеството или от осигурителния посредник, който Ви е съдействал за подаването на заявлението. По този начин може да направите проверка, в случай на отказ каква е причината и ако е необходимо нашите представители ще Ви окажат съдействие за отстраняване на констатираните грешки.

Задайте вашия въпрос тук


Уважаеми клиенти на ПОД „Топлина” АД.

Вие можете да получите копие на електронните си документи, съхранявани от ПОД „Топлина” АД, след подаване на заявка, чрез потребителската секция на сайта ни. За целта е необходимо да посетите офис на дружеството,  където да попълните заявление за достъп до лични данни, предоставяни от нас, в което следва да посочите свой валиден електронен адрес, на който да ви изпратим комплект от наличните документи. Ще можете и да виждате движението по индивидуалната си партида и съответно натрупаните в нея средства. За допълнителна информация се свържете с нас в някой от офисите ни в страната, по телефона, чрез формата за контакт от сайта ни или на e-mail адрес office@pod-toplina.bg


Образец на осигурителна карта

karta_lice_962

 


 

karta_gryb_ppf_954


УПФ ППФ ДПФ
Проверка на осигурителните
партиди