ПОД „Топлина“ АД 14.12.2018 г. ППФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.34534 лв. , УПФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.35755 лв. , ДПФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.34059 лв.
Новини

Ползвайте специални отстъпки с Вашата клубна карта от ПОД ТОПЛИНА


Приети нови инвестиционни политики на УПФ “Топлина”, ППФ “Топлина” и ДПФ “Топлина”

На основание чл. 175а, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване ПОД “Топлина” АД информира осигурените лица, че с Решение на Управителния съвет от 22.10.2018 г., одобрено с Решение на Надзорния съвет от 25.10.2018 г. са приети нови инвестиционни политики на УПФ “Топлина”, ППФ “Топлина” и ДПФ “Топлина”, които влизат в сила на 19.11.2018 г., с изключение на т. 7 от т. 3.1. на т. 3 от инвестиционните политики на УПФ „Топлина“ и ППФ „Топлина“ – Видове инвестиции на Раздел III - Политика за постигане на поставените цели, които влизат в сила от датата на приемането им.

Приетите нови инвестиционни политики на УПФ “Топлина”, ППФ “Топлина” и ДПФ „Топлина” произтичат от промени в нормативната уредба.

Повече информация и екземпляри от инвестиционните политики на УПФ “Топлина”, ППФ “Топлина” и ДПФ “Топлина” могат да се получат на адрес гр. София, ИЗ „Орион”, ул. „3020” №34, ет. 8, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч., на тел. 02/8219995, както и на интернет страницата на Дружеството - www.pod-toplina.bg.

Съобщение за новите инвестиционни политики на УПФ “Топлина”, ППФ “Топлина” и ДПФ “Топлина” е публикувано във в. „Монитор” на 01.11.2018 г. и в. „Сега” на 01.11.2018 г.


 

Съобщение

Във връзка с изменения на нормативната уредба, уведомяваме всички осигурителни посредници на ПОД „Топлина” АД, че са въведени нови изисквания за осъществяване на дейността по осигурително посредничество. Всички лица, които имат сключени договори за осигурително посредничество, следва да представят в Дружеството, документи удостоверяващи съответствието с разпоредбите на чл. 123г, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване. Пълният текст на съобщението може да видите тук.


Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 30.12.2014 г. до 30.12.2016 г.

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база в размер на -0,17 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 30.12.2014 г. до 30.12.2016 г. За професионалните пенсионни фондове (ППФ) за същия период е определена минимална доходност на годишна база в размер на 0,09 на сто. Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 2,83 на сто, а за ППФ съответно е 3,09 на сто.

Едновременно с обявяването на минималната доходност на задължителните пенсионни фондове КФН оповестява и данните за годишната доходност за 2016 г. на всички фондове за допълнително пенсионно осигуряване. Средната претеглена доходност (немодифицирана) за 2016 г. на универсалните пенсионни фондове е 4,10 на сто, на професионалните фондове е 4,48 на сто и на доброволните фондове е 5,23 на сто. Данни за годишната доходност на пенсионните фондове за 2016 г. може да намерите тук.


Актуално

Уважаеми клиенти, на 25.05.2018г започна да се прилага Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на личните данни на физическите лица, правата по отношение на тези данни и тяхното свободно движение в ЕС. ПОД „Топлина“ АД се стреми да да гарантира сигурността на субектите на лични данни чрез система от технически, организационни и функционални мерки. Дружеството е сертифицирано по ISO/IEC 27001:2013 относно управление сигурността на информацията. За повече информация,както и за да се запознаете с нашите документи по защита на личните данни натиснете ТУК.


Партньори

Доброволен пенсионен фонд Топлина

Разрешението за управление на Доброволен пенсионен фонд "Топлина" е издадено от Комисията за финансов надзор с Решение № 173 - ДПФ/26.01.2007 г.

Фондът е регистриран в СГС с Решение № 1 от 01.02.2007 г.

 

Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване дава възможност за дългосрочно спестяване на средства. То е изцяло доброволно по отношение на това дали да се осигурявате, в какъв размер и за какъв период от време да правите вноски. Осигуряването в доброволен пенсионен фонд е добра възможност за всеки, който желае да получава допълнителен доход за времето след излизане от работоспособна възраст, като в същото време има свободата да ползва при необходимост натрупаните средства по всяко време преди това. Осигуряването в доброволен фонд дава възможност за дългосрочно спестяване, използвайки предимствата на капиталовото управление на средствата, с цел генериране на доход и допълване на пенсията, изплащана от държавното обществено осигуряване и универсалния пенсионен фонд след пенсиониране.

 

Осигуряването в доброволен пенсионен фонд може да бъде:

- с лични вноски;

- с вноски от работодател;

- с вноски от друг осигурител в полза на трето лице.

 

 

ПРЕДИМСТВОТО ДА СЕ ОСИГУРЯВАТЕ В ДПФ

 

 • осигуряването в ДПФ може да запази стандарта на живота Ви след пенсиониране;
 • размерът и периодичността на вноските се определят от лицето и могат да бъдат променяни по всяко време;
 • данъчни облекчения - направените лични вноски в доброволен пенсионен фонд, в размер до 10% от годишната данъчната основа са освободени от данък върху дохода;
 • реализираният доход от инвестиране на средствата се натрупва по индивидуалните партиди на осигурените лица и не се облага с данък общ доход;
 • изтегляне по всяко време на част или на пълния размер на средствата по индивидуалната партида от лични вноски;
 • сумите се онаследяват в пълен размер от наследниците по закон или от избрани ползващи лица, посочени в  осигурителния договор
 • натрупаните средства по индивидуалната партида не подлежат на принудително изпълнение и запор.
 • средствата, натрупани във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, могат да бъдат прехвърляни в друг съответен доброволен пенсионен фонд по желание на осигуреноо лице

 

КАК ДА СТАНЕТЕ КЛИЕНТ НА ПОД ТОПЛИНА АД

 

            Всяко лице, навършило 16 години, работодател и/или друг осигурител, може да прави осигурителни вноски в доброволен пенсионен фонд.  Това става чрез сключване  на осигурителен договор към дружеството, в чийто доброволен фонд лицето има желание да постъпват осигурителните му вноски. Подписването на договора се осъществява по следните начини:

 

* в  офис на ПОД Топлина АД. На сайта на дружеството може да намерите цялата информация за местоположението на нашите офиси в страната, където ще получите пълно съдействие от Нашите служители при избора на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и попълване на необходимите документи.

* подписване на осигурителен договор по електронен път, като подписването става чрез квалифициран електронен подпис. Ние имаме ангажимент да Ви изпратим обратно електронно копие договора след неговото входиране в информационната ни система, подписано с електронен подпис на дружеството на електронната поща, посочена във Вашия квалифициран електронен подпис.

 

Ако имате вече разкрита партида в доброволен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество  Вие може да прехвърлите средствата в ПОД Топлина АД по начините, изброени по-горе, като за целта се подписва заявление и осигурителен договор.

 

Осигуряването в пенсионните фондове, управлявани от ПОД „Топлина” АД дава възможности клиентите на дружеството да проверяват състоянието на индивидуалните си партиди с лична парола на интернет сайта на дружеството.

 

 

 

КАК МОГА ДА СЕ ОСИГУРЯВАМ В ДПФ

 

Осигуряването в Доброволен пенсионен фонд става чрез месечни, еднократни или периодични вноски, като размера зависи изцяло от осигурителя- бил той самото осигурено лице, работодател или трето лице.

Средствата постъпват по индивидуални партиди на осигурените лица. Тези средства се акумулират чрез регулярни пенсионноосигурителни вноски и доход, формиран от управлението на фондовете при благоразумно поемане на риск. Натрупаните средства на осигурените лица в ДПФ са лични и не подлежат на принудително изпълнение.

Размерът на таксите и удръжките, събирани от ПОД „Топлина" АД са регламентирани в глава Пета от Правилника за организацията и деойността на ДПФ „Топлина“.

 

Банкова сметка, по която следва да се заплаща таксата за прехвърляне от фондовете, управлявани от ПОД „Топлина” АД
Пенсионноосигурително дружество „Топлина” АД
IBAN: BG09IORT80481020191300
BIC: IORTBGSF
ТБ "Инвестбанк" АД клон Централен

 

            Интересите на осигурените лица и пенсионерите в ДПФ "Топлина" се представляват от Консултативен съвет в състав:

 

1. Пламен Божков Тодоров - Председател, представител на осигурените лица;

2. Даниела Костева Милина - Зам.- председател, представител на ПОД "Топлина" АД;

3. Димитър Паунков Колев - представител на осигурените лица;

4. Марин Иванов Лазаров - представител на осигурителите;

5. Даниела Михайлова Табакова - представител на осигурителите.

Адрес на Председателя на Консултативния съвет: гр. София, кв. Банишора, ул. "Пере Тошев" № 4, ап. 22

Телефони за връзка с Председателя на Консултативния съвет: 0893 55 80 10

 

 


Такси и удръжки

Размерът и видовете такси, събирани от ПОД  „Топлина" АД са, както следва:

I. Еднократна встъпителна такса се внася за всяко осигурено лице за откриване на индивидуална осигурителна партида в Добро­волния пенсионен фонд, едновременно с внасянето на първата осигурителна вноска, както следва:

 1. 10 лв. по индивидуален договор;
 2. 10 лв. за всяко осигурено лице по договор с работодател или друг осигурител с осигурени по договора до 1000 лица включително;
 3. 5 лв. за всяко осигурено лице по договор с работодател или друг осигурител с осигурени по договора до 5000 лица включително;
 4. 1 лв. за всяко осигурено лице по договор с работодател или друг осигурител с осигурени по договора над 5000 лица включително;

II. В полза на Пенсионноосигурителното дружество се удържа инвестиционна такса в размер на 10.0 на сто от реализирания доход от инвести­ране на средствата на Доброволния пенсионен фонд.

III. От всяка осигурителна вноска, по индивидуален договор, договор с работодател или друг осигурител, при постъпването й в Доброволния пен­сионен фонд се удържа такса в размери, както следва:

1. 4,0 на сто за осигурителни вноски до 49,99 лева;

2. 3,5 на сто за осигурителни вноски от 50 до 99,99 лева;

3. 3,0 на сто за осигурителни вноски от 100 до 199,99 лева;

4. 2,5 на сто за осигурителни вноски над 200 лв.;

От всяка месечна вноска, по договор с работодател или друг осигурител, с поето задължение за превеждане на 12 и повече месечни вноски, в зависимост от броя на осигурените лица, при постъпването й в Доброволния пен­сионен фонд се удържа такса в размери, както следва:

1. За договор до 1000 осигурени лица включително – 4%;

2. За договор с осигурени лица от 1001 до 5 000 включително – 2,5%;

3. За договор с осигурени лица от 5001 до 10 000 включително – 1%;

4. За договор с осигурени лица над 10 000 - 0,5%.

IV. Допълнителни такси :

(1) При всяко изтегляне (изцяло или частично) на натрупаните средства по индивидуалната осигурителна партида, преди придобиване право на съответния вид допълнителна пенсия, се удържа такса в размер на 10 на сто от изтегляните средства, но не повече от 20 лева.

(2) Таксата по т.1 се удържа в полза на Пенсионноосигурителното друже­ство при изплащане на средствата, след облагане с предвидения в Закона данък

(3) При всяко прехвърляне (изцяло или частично) на натрупани средства по индивидуалната осигурителна партида в Доброволния пенсионен фонд в съотве­тен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, осигуреното лице заплаща такса в размер на 20 (двадесет) лева

Банкова сметка, по която следва да се заплаща таксата за прехвърляне от ДПФ „Топлина” в ДПФ на друго пенсионноосигурително дружество:
Пенсионноосигурително дружество „Топлина” АД
IBAN: BG09IORT80481020191300
BIC: IORTBGSF
ТБ "Инвестбанк" АД клон Централен


Информирайте се

Уважаеми клиенти на ПОД „Топлина” АД.

От 28.07.2013 г. можете да получите копие на електронните си документи, съхранявани от ПОД „Топлина” АД, след подаване на заявка, чрез потребителската секция на сайта ни. За целта е необходимо да посетите офис на дружеството, където да попълните искане за достъп до електронните услуги, предоставяни от нас, в което следва да посочите свой валиден електронен адрес, на който да ви изпратим комплект от наличните документи. Ще можете и да виждате движението по индивидуалната си партида и съответно натрупаните в нея средства. За допълнителна информация се свържете с нас в някой от офисите ни в страната, по телефона, чрез формата за контакт от сайта ни или на e-mail адрес office@pod-toplina.bg

Задайте вашия въпрос тук


УПФ ППФ ДПФ
Инвестиционни портфейли

Постигната доходност
2012 2013 2014 2015 2016 Средногеометрична доходност за периода 2012-2016 г.
8.32% 3.37% 5.32% 2.96% 2.96% 4.57%

 

Проверка на осигурителните
партиди