ПОД „Топлина“ АД 10.05.2021 г. ППФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.4778 лв. , УПФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.5119 лв. , ДПФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.48358 лв.
Клубна карта

Ползвайте специални отстъпки с Вашата клубна карта от ПОД ТОПЛИНА. За повече информация натиснете тук


Актуално

На основание чл.144, ал.5 от КСО, ПОД „Топлина” АД съобщава, че с Решение № 167-ППФ/01.04.2021 г. на Комисията за финансов надзор, са одобрени следните изменения в Правилника за организацията и дейността на Професионален пенсионен фонд „Топлина“: чл.26, ал.1, т.1, с които считано от 01.04.2021 г. се намалява размера на удръжката от всяка осигурителна вноска. Промените са свързани със защита на интересите на осигурените лица и не са във връзка с изменения в нормативната уредба. Запознаване с промените и/или получаване на екземпляр от Правилника се извършва в сградата на ПОД „Топлина“ АД- гр.София, район “Връбница”, ж.к. Индустриална зона “Орион”, ул.”3020-та” № 34, ет. 8, понеделник-петък между 09.00 ч. и 17.00 ч. Обявление за промените в Правилника е публикувано на 05.04.2021 г. във в. "България днес" и в. "24 часа".


Новини

Уважаеми осигурени лица,

На основание чл.175а, ал.4 от КСО, ПОД „Топлина” АД съобщава, че са направени изменения в Инвестиционните политики на управляваните от дружеството фондове за допълнително пенсионно осигуряване, както следва:

-В Инвестиционната политика на УПФ „Топлина“: В чл.1, чл.6 и чл.7.1 от Раздел Раздел I; в чл. 2 от Раздел II; в чл. 2, чл. 3.3, чл. 6, чл. 8.2, чл. 10.1 и чл. 10.3 от Раздел III; чл. 2.1.1, чл. 2.1.2 чл. 2.3, чл. 2.8, 2.9, чл. 2.10, чл. 3, чл. 4, чл. 5 и чл. 6 от Раздел IV;

-В Инвестиционната политика на ППФ „Топлина“: В чл.1, чл.6 и чл.7.1 от Раздел Раздел I; в чл. 2 от Раздел II; в чл. 2, чл. 3.3, чл. 6, чл. 8.2, чл. 10.1 и чл. 10.3 от Раздел III; чл. 2.1.1, чл. 2.1.2 чл. 2.3, чл. 2.8, 2.9, чл. 2.10, чл. 3, чл. 4, чл. 5 и чл. 6 от Раздел IV;

- В Инвестиционната политика на ДПФ „Топлина“: В чл.1, чл.6 и чл.7.1 от Раздел Раздел I; в първи пасаж и чл. 2 от Раздел II; в чл. 2, чл. 3.3, чл. 6, чл. 8.2, чл. 10.1 и чл. 10.3 от Раздел III; чл. 2.1.1, чл. 2.1.2 чл. 2.3, чл. 2.8, 2.9, чл. 2.10, чл. 4, чл. 5 и чл. 6 от Раздел IV.

С измененията може да се запознаете чрез направени публикации във вестниците „24-часа“ и „България днес“.

Промените на Инвестиционните политики са във връзка с изменения в нормативната уредба, регламентираща допълнителното пенсионно осигуряване. Запознаване с промените и/или получаване на екземпляр от Инвестиционните политики може да се осъществи в сградата на ПОД „Топлина“ АД- гр.София, район “Връбница”, ж.к. Индустриална зона “Орион”, ул.”3020-та” № 34, ет. 8, понеделник-петък между 09.00 ч. и 17.00 ч. Запознаване с промените може да се осъществи и на електронната страница на www.pod-toplina.bg, Раздел Инвестиции / Инвестиционни политики.


Корекция на дялове за периода 03.09-11.09.2019

За повече информация тук


Приети нови правилници на УПФ “Топлина”, ППФ “Топлина” и ДПФ “Топлина”

За повече информация тукПартньориУниверсален пенсионен фонд Топлина

Разрешението за управление на Универсален пенсионен фонд "Топлина" е издадено от Комисията за финансов надзор с Решение № 171 - УПФ/26.01.2007 г.

Фондът е регистриран в СГС с Решение №1 от 01.02.2007 г.

Регистрационен код в НАП: 202

Задължението за допълнително пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд обхваща лицата, родени след 31 декември 1959 г., които са осигурени в държавното обществено  осигуряване по реда на част първа от кодекса за социално осигуряване.

Всяко лице има право самостоятелно да избере Универсален пенсионен фонд. Това право трябва да бъде упражнено до три месеца от постъпването на работа за първи път. Лицата, които не изберат универсален фонд в посочения срок се разпределят служебно между регистрираните универсални пенсионни фондове по начин и ред, определени от Комисията за финансов надзор (КФН) и Националната агенция за приходите(НАП). 
Правото на избор се реализира чрез подаване на заявление до избрания универсален фонд и сключване на осигурителен договор.

Осигуряването в Универсален пенсионен фонд става чрез месечни вноски, като процент от брутното трудово възнаграждение в размер на 5%. Те се разпределят между осигурителите и осигурените лица, в  съотношение 2.8% (от работодателите) към 2.2% (от осигурените лица).

Средствата постъпват по индивидуални партиди на осигурените лица. Тези средства се акумулират чрез регулярни пенсионноосигурителни вноски и доход, формиран от управлението на фондовете при благоразумно поемане на риск.

ОСИГУРЯВНАЕТО В УПФ ДАВА ПРАВО НА:

Осигуряване въз основа на писмен договор – в осигурителния договор точно са регламентирани правата и задълженията на осигуреното лице и съответния пенсионен фонд;

Персоналност на осигуряването – всяко осигурено лице има своя индивидуална партида, по която се натрупват средствата от осигурителни вноски  и от разпределен доход от тяхното инвестиране, което позволява право на лично разпореждане със средствата по индивидуалните партиди – само осигурените лица и техните наследници имат права върху натрупаните средства а именно:

1) Допълнителна пожизнена пенсия за старост след придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по част първа на КСО;

По желание на осигуреното лице универсалният пенсионен фонд може да изплаща допълнителна пожизнена пенсия за старост пет години преди навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1, при условие че натрупаните средства по индивидуалната му партида позволяват отпускане на такава пенсия в размер, не по-малък от размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 на КСО;

Размерът на пенсията се определя на базата на актюерски разчети, на основата на натрупаните средства по индивидуалната партида на лицето към момента на пенсиониране; пола и възрастта на лицето при пенсиониране; техническия лихвен процент; вида и срока на пенсията; биометричните таблици за очакваната продължителност на живота.

При придобиване право на пенсия лицето сключва с пенсионния фонд пенсионен договор, в който точно са фиксирани видът, размерът и срокът за получаване на пенсията.

2) Еднократно или разсрочено изплащане до 50% от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при трайно намалена работоспособност над 89,99%;

3) Еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице и на пенсионер.

Право на информация – всяко осигурено лице най-малко веднъж годишно получава извлечение от индивидуалната си партида и има право по всяко време да поиска от пенсионния фонд информация за състоянието на тази партида.

Промяна на участието в универсален пенсионен фонд и прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната партида от един в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество - всяко осигурено лице има право да се прехвърли в друг пенсионен фонд след изтичане на една година от започване на участието си във фонда, в който е осигурено.

Промяната на  участието в универсален пенсионен фонд е без ограничение, при несъгласие с извършени промени в правилника му чрез подаване на  заявление за промяна на участие в тримесечен срок от уведомлението за промените в правилника на фонда, ако тези промени не произтичат от изменение на нормативната уредба.

Информация – всяко осигурено лице най-малко веднъж годишно получава извлечение от индивидуалната си партида и има право по всяко време да поиска от пенсионния фонд информация за състоянието на тази партида.

КАК ДА СТАНА КЛИЕНТ НА ПОД "ТОПЛИНА" АД

Всяко лице има право да избере индивидуално своя пенсионен фонд. Това става чрез подаване на заявление и подписване на осигурителен договор към дружеството, в чийто фондове лицето има желание да постъпват осигурителните му вноски. Подаване на заявление и подписване на осигурителен договор може да бъде направено:

 • в  офис на ПОД "Топлина" АД. На сайта на дружеството може да намерите цялата информация за местоположението на нашите офиси в страната, където ще получите пълно съдействие от нашите служители при избора на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и попълване на необходимите документи.
 • по електронен път, като подписването става чрез квалифициран електронен подпис. Ние имаме ангажимент да Ви изпратим обратно електронно копие на заявлението  и договора след тяхното входиране в информационната ни система, подписано с електронен подпис на дружеството на електронната поща, посочена във Вашия квалифициран електронен подпис.

Осигуряването в пенсионните фондове, управлявани от ПОД „Топлина” АД дава възможности клиентите на дружеството да проверяват състоянието на индивидуалните си партиди с лична парола на интернет сайта на дружеството.

Важно е да знаете, че:

Средствата на осигурените лица са юридически и счетоводно отделени от средствата на пенсионното дружество чрез юридическа самостоятелност на управляващото пенсионноосигурително дружество и управляваните от него фондове, което означава, че са неприкосновени при преобразуване или ликвидация на дружеството.

Дейността по допълнително пенсионно осигуряване е регулирана и контролирана от държавата посредством Комисията за финансов надзор.

Пенсионносигурителните дружества и управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване осъществяват своята дейност, спазвайки разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване и нормативните актове по неговото приложение. Дружествата и фондовете представят в Комисията за финансов надзор ежедневна и ежемесечна информация за своята дейност.

ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ ОСИГУРЯВАТЕ В УПФ

Застаряването на населението и нарастването на средната продължителност на живота от една страна, и намаляването на населението в трудоспособна възраст от друга, оказват съществено влияние върху държавната осигурителна система в дългосрочен план. Съотношението между броя на пенсионерите и броя на осигурените лица, е ключов фактор за финансовото състояние на системите от разходопокривен тип, каквато е Държавното обществено осигуряване у нас и за възможността да бъдат изплащани пенсии, осигуряващи добър стандарт на живот на пенсионерите. 

Поради натрупвани в продължениe на години деформации в тази сфера, както и поради изключително неблагоприятната демографска ситуация и негативните тенденции в икономическото развитие на страната се наложиха реформи в системата на пенсионното осигуряване.

Отрицателният прираст на населението, намаляване на раждаемостта, безработицата, намаляване събираемостта на осигурителните вноски, са сред причините пенсията от държавата да не е достатъчна, за да посрещнем своите нужди в годините след пенсиониране.

Ето защо  през 2000 г. в България чрез реформа в пенсионната система се  изгради нов модел, включващ три стълба:

Първият стълб на пенсионната система – държавното пенсионно осигуряване се осъществява от Националния осигурителен институт на базата на задължителни осигурителни вноски във Фонд “Пенсии” на Държавното обществено осигуряване (ДОО). Държавната пенсионна система функционира на разходопокривен принцип, при който от осигурителните вноски на работещото население се изплащат пенсиите на лицата в пенсионна възраст. Осигурителните вноски се плащат от осигурителите и от осигурените лица в съотношение, определено в Кодекса за социално осигуряване. Вноските за държавните служители и военнослужещите се внасят за сметка на държавния бюджет. Едноличните търговци, лицата, упражняващи свободна професия и частните земеделски стопани се осигуряват изцяло за своя сметка. Правото на придобиване на държавна пенсия и начинът за нейното определяне са регламентирани в Част първа на Кодекса за социално осигуряване. Държавната пенсия се получава от фонд “Пенсии” на Държавното обществено осигуряване при изпълнение на изискванията за осигурителен стаж и възраст;

Вторият стълб на пенсионната система – допълнително задължително пенсионно осигуряване се осъществява от лицензирани пенсионноосигурителни дружества в управляваните от тях:

 • универсален пенсионен фонд - задължителен за родените след 31.12.1959г., които се осигуряват в ДОО
 • професионален пенсионен фонд - задължителен за работещите при условията на първа и втора категория труд;

Третият стълб на пенсионната система е допълнителното доброволно пенсионно осигуряване, в което могат да участват всички физически лица, навършили 16 години.

Целта на пенсионната реформа в България бе изграждането на модел на съвременна пенсионна система, при която допълнителното пенсионно осигуряване – задължително и доброволно има за цел да допълва дохода от пенсия, получаван от държавната пенсионна система, като въведе пряка връзка между размера на допълнителната пенсия и осигурителните вноски през годините на осигуряване. Реализацията на тази цел е възможна чрез допълване на държавната пенсия с допълнителна пенсия, получавана от пенсионни фондове за допълнително задължително и за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, управлявани от лицензирани пенсионноосигурителни дружества. . 

За да можете да разчитате на добър стандарт на  живот след активна възраст имате необходимост от допълнителен доход, формиран от личните Ви спестявания по индивидуалните сметки във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и допълнително доброволно пенсионно осигуряване, увеличени с дохода от инвестирането на тези спестявания. Системата на допълнителното пенсионно осигуряване функционира на капиталов принцип, при който средствата от осигурителните вноски се инвестират и заедно с дохода от инвестирането се натрупват по индивидуални партиди на лицата.

Интересите на осигурените лица в Универсален пенсионен фонд „Топлина” се представляват от Попечителски съвет в състав:

 1. Валентин Вълчев, Председател, представител на КНСБ
 2. Иво Русев, Заместник-председател, представител на БТПП
 3. Димитър Чалъков, представител на КТ „Подкрепа”
 4. Владимир Топалов, представител на КТ „Подкрепа”
 5. Христина Станкова, представител на Асоциация на индустриалния капитал в България
 6. Жасмина Саръиванова, представител на БСК
 7. Елица Пешева, представител на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
 8. Никола Николов – представител на КНСБ
 9. Теодор Тодоров, представител на ПОД „Топлина”
 10. Боряна Белчева, представител на Съюз за стопанска инициатива
 11. Корнелия Алексиева, представител на КТ "Подкрепа"

Адрес на Председателя на Попечителския съвет: гр. София, ПК 1233, ул.”Враня” №32.

Телефон за връзка с Председателя на Попечителския съвет: 02 931 04 00, 0887 742 126


Такси и удръжки

Размерът на таксите и удръжките, събирани от ПОД "Топлина" АД са регламентирани в глава Пета от Правилника за организацията и дейността на УПФ "Топлина":

 1. Такса в размер на 3.50 % от всяка осигурителна вноска;
 2. Инвестиционна такса в размер на 0,75 % годишно от стойността на нетните активи на УПФ "Топлина"; 

Информирайте се

Уважаеми клиенти,
Във връзка с избор за начално участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване Ви информираме, че при установяване на нередности в подадените заявления за първоначален избор на УПФ/ППФ „Топлина”, Националната агенция по приходите ни уведомява ежемесечно до пето число.

Информация за статуса на подаденото от Вас заявление можете да  получите в офис на дружеството или от осигурителния посредник, който Ви е съдействал за подаването на заявлението. По този начин може да направите проверка, в случай на отказ каква е причината и ако е необходимо нашите представители ще Ви окажат съдействие за отстраняване на констатираните грешки.

Задайте вашия въпрос към нас тук


Уважаеми клиенти на ПОД „Топлина” АД.

Вие можете да получите копие на електронните си документи, съхранявани от ПОД „Топлина” АД, след подаване на заявка, чрез потребителската секция на сайта ни. За целта е необходимо да посетите офис на дружеството, където да попълните заявление за достъп до лични данни, предоставяни от нас, в което следва да посочите свой валиден електронен адрес, на който да ви изпратим комплект от наличните документи. Ще можете и да виждате движението по индивидуалната си партида и съответно натрупаните в нея средства. За допълнителна информация се свържете с нас в някой от офисите ни в страната, по телефона, чрез формата за контакт от сайта ни или на e-mail адрес office@pod-toplina.bg


Образец на осигурителна карта

karta_lice_962

 


 

karta_gryb_upf_946


УПФ ППФ ДПФ
Проверка на осигурителните
партиди