Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД е учредено на 24.01.2006 г.

null Защо трябва да се осигурявате в УПФ

Пенсионните фондове са важна част от пенсионната система на България


Застаряването на населението и нарастването на средната продължителност на живота от една страна, и намаляването на населението в трудоспособна възраст от друга, оказват съществено влияние върху държавната осигурителна система в дългосрочен план. Съотношението между броя на пенсионерите и броя на осигурените лица, е ключов фактор за финансовото състояние на системите от разходопокривен тип, каквато е Държавното обществено осигуряване у нас и за възможността да бъдат изплащани пенсии, осигуряващи добър стандарт на живот на пенсионерите.

Поради натрупвани в продължениe на години деформации в тази сфера, както и поради изключително неблагоприятната демографска ситуация и негативните тенденции в икономическото развитие на страната се наложиха реформи в системата на пенсионното осигуряване.

Отрицателният прираст на населението, намаляване на раждаемостта, безработицата, намаляване събираемостта на осигурителните вноски, са сред причините пенсията от държавата да не е достатъчна, за да посрещнем своите нужди в годините след пенсиониране.

Ето защо през 2000 г. в България чрез реформа в пенсионната система се изгради нов модел, включващ три стълба:

Първият стълб на пенсионната система – държавното пенсионно осигуряване се осъществява от Националния осигурителен институт на базата на задължителни осигурителни вноски във Фонд “Пенсии” на Държавното обществено осигуряване (ДОО). Държавната пенсионна система функционира на разходопокривен принцип, при който от осигурителните вноски на работещото население се изплащат пенсиите на лицата в пенсионна възраст. Осигурителните вноски се плащат от осигурителите и от осигурените лица в съотношение, определено в Кодекса за социално осигуряване. Вноските за държавните служители и военнослужещите се внасят за сметка на държавния бюджет. Едноличните търговци, лицата, упражняващи свободна професия и частните земеделски стопани се осигуряват изцяло за своя сметка. Правото на придобиване на държавна пенсия и начинът за нейното определяне са регламентирани в Част първа на Кодекса за социално осигуряване. Държавната пенсия се получава от фонд “Пенсии” на Държавното обществено осигуряване при изпълнение на изискванията за осигурителен стаж и възраст;

Вторият стълб на пенсионната система – допълнително задължително пенсионно осигуряване се осъществява от лицензирани пенсионноосигурителни дружества в управляваните от тях:

  • Универсален пенсионен фонд - задължителен за родените след 31.12.1959 г., които се осигуряват в ДОО
  • Професионален пенсионен фонд - задължителен за работещите при условията на първа и втора категория труд;
  • Третият стълб на пенсионната система е допълнителното доброволно пенсионно осигуряване, в което могат да участват всички физически лица, навършили 16 години.

Целта на пенсионната реформа в България бе изграждането на модел на съвременна пенсионна система, при която допълнителното пенсионно осигуряване – задължително и доброволно има за цел да допълва дохода от пенсия, получаван от държавната пенсионна система, като въведе пряка връзка между размера на допълнителната пенсия и осигурителните вноски през годините на осигуряване. Реализацията на тази цел е възможна чрез допълване на държавната пенсия с допълнителна пенсия, получавана от пенсионни фондове за допълнително задължително и за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, управлявани от лицензирани пенсионноосигурителни дружества. .

За да можете да разчитате на добър стандарт на живот след активна възраст имате необходимост от допълнителен доход, формиран от личните Ви спестявания по индивидуалните сметки във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и допълнително доброволно пенсионно осигуряване, увеличени с дохода от инвестирането на тези спестявания.