Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД е учредено на 24.01.2006 г.

null Как да стана клиент на ПОД "Топлина" АД

Всяко лице има право да избере индивидуално своя пенсионен фонд


Това става чрез подаване на заявление и подписване на осигурителен договор към дружеството, в чийто фондове лицето има желание да постъпват осигурителните му вноски. Подаване на заявление и подписване на осигурителен договор може да бъде направено:

  • в  офис на ПОД "Топлина" АД. На сайта на дружеството може да намерите цялата информация за местоположението на нашите офиси в страната, където ще получите пълно съдействие от нашите служители при изборана фонд за допълнително пенсионно осигуряване и попълване на необходимите документи.
  • по електронен път, като подписването става чрез квалифициран електронен подпис. Ние имаме ангажимент да Ви изпратим обратно електронно копие на заявлението  и договора след тяхното входиране винформационната ни система, подписано с електронен подпис на дружеството на електронната поща, посочена във Вашия квалифициран електронен подпис.

Осигуряването в пенсионните фондове, управлявани от ПОД „Топлина” АД дава възможности клиентите на дружеството да проверяват състоянието на индивидуалните си партиди с лична парола на интернет сайта на дружеството.

Важно е да знаете, че:

Средствата на осигурените лица са юридически и счетоводно отделени от средствата на пенсионното дружество чрез юридическа самостоятелност на управляващото пенсионноосигурително дружество и управляваните от него фондове, което  означава, че са неприкосновени при преобразуване или ликвидация на дружеството.

Дейността по допълнително пенсионно осигуряване е регулирана и контролирана от държавата посредством Комисията за финансов надзор.

Пенсионносигурителните дружества и управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване осъществяват своята дейност, спазвайки разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване и нормативните актове по неговото приложение. Дружествата и фондовете представят в Комисията за финансов надзор ежедневна и ежемесечна информация за своята дейност.

 

Уважаеми клиенти,
Във връзка с избор за начално участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване Ви информираме, че при установяване на нередности в подадените заявления за първоначален избор на УПФ/ППФ „Топлина”, Националната агенция по приходите ни уведомява ежемесечно до пето число.

Информация за статуса на подаденото от Вас заявление можете да  получите в офис на дружеството или от осигурителния посредник, който Ви е съдействал за подаването на заявлението. По този начин може да направите проверка, в случай на отказ каква е причината и ако е необходимо нашите представители ще Ви окажат съдействие за отстраняване на констатираните грешки.

Задайте вашия въпрос тук