Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД е учредено на 24.01.2006 г.

null Как мога да се осигурявам в ДПФ

Натрупаните средства на осигурените лица в ДПФ са лични и не подлежат на принудително изпълнение


Осигуряването в Доброволен пенсионен фонд става чрез месечни, еднократни или периодични вноски, като размера зависи изцяло от осигурителя - бил той самото осигурено лице, работодател или трето лице.

Средствата постъпват по индивидуални партиди на осигурените лица. Тези средства се акумулират чрез регулярни пенсионноосигурителни вноски и доход, формиран от управлението на фондовете при благоразумно поемане на риск.

Размерът на таксите и удръжките, събирани от ПОД „Топлина" АД са регламентирани в глава Седма от Правилника за организацията и дейността на ДПФ „Топлина“.

Интересите на осигурените лица и пенсионерите в ДПФ "Топлина" се представляват от Консултативен съвет в състав:

    Пламен Божков Тодоров - Председател, представител на осигурените лица;
    Даниела Костева Милина - Зам.- председател, представител на ПОД "Топлина" АД;
    Димитър Паунков Колев - представител на осигурените лица;
    Марин Иванов Лазаров - представител на осигурителите;
    Лили Маринова Ангелова - представител на осигурителите.

Адрес на Председателя на Консултативния съвет:
гр. София, кв. Банишора, ул. "Пере Тошев" № 4, ап. 22

Телефони за връзка с Председателя на Консултативния съвет: 0893 55 80 10