Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД е учредено на 24.01.2006 г.

null Права на лице осигуряващо се в Универсален пенсионен фонд "Топлина"

Осигуряването в УПФ Топлина дава право на:

1) Допълнителна пожизнена пенсия за старост.

Дава право на допълнителна пожизнена пенсия при навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО и до една година преди това, като предлаганите от дружеството видове пенсии са:

  • допълнителна пожизнена пенсия за старост без допълнителни условия,;
  • допълнителна пожизнена пенсия за старост с период на гарантирано изплащане /периодът може да бъде от 2 до 10 години/;
  • допълнителна пожизнена пенсия за старост, включваща разсрочено изплащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст /размерът на разсроченото плащане към датата на определянето му не може да бъде по-голям от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 ал. 1 от КСО към същата дата и по-малък от 15 на сто от нейния размер/.

Размерът на допълнителната пожизнена пенсия за старост се определя въз основа на:

  • средствата по индивидуалната партида на осигуреното лице след допълването и при необходимост съгласно чл. 131, ал. 2 – 5 от КСО;
  • таблицата за смъртност и средна продължителност на предстоящия живот, публикувана от Националния статистически институт;
  • технически лихвен процент, одобрен от КФН;

За упражняване правото на лицето да получи допълнителна пожизнена пенсия за старост се сключва пенсионен договор с ПОД „Топлина“ АД, в който точно са фиксирани видът, размерът, както и правата на актуализация, преизчисление, наследяване и оповестяване на информация по избраният от осигуреното лице вид пенсия.

Пенсионните плащания по съответния вид допълнителна пожизнена пенсия се изплаща от Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „Топлина“

2) Разсрочено изплащане на средствата при придобито право на допълнителна пожизнена пенсия

Когато средствата по индивидуалната партида на осигуреното лице, включително след допълване по реда на чл. 131, ал. 2 - 5, са недостатъчни за отпускането на допълнителна пожизнена пенсия за старост в размера по чл. 167, ал. 3, но надвишават трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 към датата на определяне на стойността на средствата по партидата, осигуреното лице има право да ги получи разсрочено.

Разроченото изплащане представлява договорно изплащане на натрупаната в индивидуалната партида сума на няколко части с еднакъв или различен размер, на равномерни или неравномерни периоди. За упражняване правото на лицето да получи разсрочено плащане се сключва договор за разсрочено плащане с ПОД „Топлина“ АД, в който точно са фиксирани видът, размерът, както и правата на актуализация, преизчисление, наследяване и оповестяване на информация по разсроченото плащане.

Разсрочените плащания при придобито право право на допълнителна пожизнена пенсия за старост се изплащат от Фонд за разсрочени плащания „Топлина“

3) Еднократно изплащане на средствата при придобито право на допълнителна пожизнена пенсия

Еднократно изплащане на натрупаната в индивидуалната партида сума  - за всички, които към момента на определяне имат по партидата си средства до трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО

4) Еднократно или разсрочено изплащане до 50% от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при трайно намалена работоспособност над 89,99%;

5) Еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице и на пенсионер.

Право на информация – всяко осигурено лице най-малко веднъж годишно получава извлечение от индивидуалната си партида и има право по всяко време да поиска от пенсионния фонд информация за състоянието на тази партида, както и достъп до информация за индивидуалната си партида на сайта.