Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД е учредено на 24.01.2006 г.

null Професионален пенсионен фонд – накратко

В професионален пенсионен фонд се осигурява всеки, който работи в условията на I-ва или II-ра категория труд.

Всички дейности от I-ва и II-ра категория труд са описани подробно в Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране, посл. изм. и доп. ДВ, бр. 64 от 2001 г.

Всяко лице има право самостоятелно да избере Професионален пенсионен фонд. Това право трябва да бъде упражнено до три месеца от постъпването на работа за първи път. Лицата, които не изберат професионален фонд в посочения срок се разпределят служебно между регистрираните професионални пенсионни фондове по начин и ред, определени от Комисията за финансов надзор (КФН) и Националната агенция за приходите (НАП).
Правото на избор се реализира чрез подаване на заявление до избрания професионален фонд и сключване на осигурителен договор.

Осигуряването в Професионален пенсионен фонд става чрез месечни вноски за сметка на работодателя, като техният размер е регламентиран в процент от доходите, за които се дължат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване – за 2015 година те са определени, както следва:

  • 12% за работещите при условията на І категория труд и
  • 7% за работещите при условията на ІІ категория труд

Средствата постъпват по индивидуални партиди на осигурените лица. Тези средства се акумулират чрез регулярни пенсионноосигурителни вноски и доход, формиран от управлението на фондовете при благоразумно поемане на риск.