Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД е учредено на 24.01.2006 г.

null Избор на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване

Задължението за допълнително пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд обхваща лицата, родени след 31 декември 1959 г., които са осигурени в държавното обществено  осигуряване по реда на част първа от Кодекса за социално осигуряване.

Как да направите своя избор - осигуряване в Универсален пенсионен фонд "Топлина"

​​​​​​​

 • При постъпване на работа за първи път
  Това право трябва да бъде упражнено до три месеца от постъпването на работа за първи път. Лицата, които не изберат универсален фонд в посочения срок се разпределят служебно между регистрираните универсални пенсионни фондове по начин и ред, определени от Комисията за финансов надзор (КФН) и Националната агенция за приходите(НАП).
 • Промяна на участие от един универсален фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество в Универсален пенсионен фонд „Топлина“.
  ​​​​​​​​​​​​Вие можете да се прехвърлите независимо от периода на участие във фонда в следните случаи:
  • Вие имате право да се прехвърлите в друг ФДЗПО след изтичането на една година от започване на участието Ви във фонда, в който сте осигурен.
    
  • При несъгласие с извършени промени в правилника или инвестиционната политика на фонда, ако подадете заявление за промяна на участие в тримесечен срок от уведомлението за това, с изключение на случаите, когато тези промени произтичат от изменение в нормативната уредба или се извършва промяна в седалището или адреса на управление на пенсионноосигурителното дружество;- при преобразуване или прекратяване на пенсионноосигурителното дружество или на управлявания от него фонд, където сте осигурен.
    
 • ​​​​​​Вие можете еднократно да се прехвърлите в друг универсален пенсионен фонд, когато придобиете право на пенсия от универсалния пенсионен фонд, в който се осигурявате. Правото на избор се реализира чрез подаване на заявление до избрания универсален фонд и сключване на осигурителен договор.

Осигуряването в УПФ Топлина става чрез месечни вноски.
Като процент от брутното трудово възнаграждение в размер на 5%. Те се разпределят между осигурителите и осигурените лица, в  съотношение 2.8% (от работодателите) към 2.2% (от осигурените лица).Средствата постъпват по индивидуални партиди на осигурените лица. Тези средства се акумулират чрез регулярни пенсионноосигурителни вноски и доход, формиран от управлението на фондовете при благоразумно поемане на риск.


Персоналност на осигуряването и индивидуална осигурителна партида

​​​​​​​
Осигуряване въз основа на писмен договор – в осигурителния договор точно са регламентирани правата и задълженията на осигуреното лице и съответния пенсионен фонд;

Персоналност на осигуряването – всяко осигурено лице има своя индивидуална партида, по която се натрупват средствата от осигурителни вноски  и от разпределен доход от тяхното инвестиране, което позволява право на лично разпореждане със средствата по индивидуалните партиди – само осигурените лица и техните наследници имат права върху натрупаните средства.