Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД е учредено на 24.01.2006 г.

Актуализация на пенсионните плащания от Фонд за разсрочени плащания Топлина и Фонд за изплащане на пожизнени пенсии Топлина

Уважаеми клиенти,

Бихме желали да ви информираме, че, считано от 01.10.2022 г., разсрочените плащания от Фонд за разсрочени плащания Топлина (ФРП), съответно – пожизнените пенсии от Фонд за изплащане на пожизнени пенсии Топлина (ФИПП), са с актуализиран размер, който ще бъде  изплатен на 17.10.2022 г.

Промяната е направена в съответствие с изискванията на нормативната уредба и правилата на двата фонда, предвиждащи актуализиране на съответните плащания веднъж годишно – през месец септември, като гарантираните размери по чл. 167а, ал. 5 и по чл. 169, ал. 3 или 4 няма да се променят. Актуализацията е направена на база на реализираната доходност към 30 септември 2022 г. Новият размер на плащанията се дължи от първо число на месеца, следващ месеца през който е извършена актуализацията и се отнася за периода до следващата актуализация.

При договорите за разсрочено плащане актуализацията се извършва с 50 на сто от реализираната доходност от инвестирането на средствата на ФРП през периода, за който се извършва актуализацията. Актуализацията се извършва на база на теглото на всяко лице, съответно частта на всяко лице в доходността, подлежаща на разпределяне. Теглото на всяко от лицата се определя на база на средствата (задълженията) към това лице, изчислени за дните престой във ФРП за периода на актуализация към общите средства и общия брой дни престой на всички лица, имащи право на актуализация, за периода на актуализация.

При договорите за изплащане на пожизнена пенсия актуализацията се извършва с 50 на сто от превишението на реализираната доходност от инвестирането на средствата на ФИПП през периода, за който се извършва актуализацията, над техническия лихвен процент, въз основа на който е изчислена пенсията. Актуализацията се извършва на база на теглото, съответно частта на всяко лице в доходността, подлежаща на разпределяне. Теглото на всяко лице се определя на база на средствата (задълженията) към това лице, изчислени за дните престой във ФИПП за периода на актуализация към общите средства и общия брой дни престой на всички лица, имащи право на актуализация, за периода на актуализация.

Получателите на пенсионно плащане от ФРП или ФИПП могат да се информират за промяната в размера на плащането на телефон 0884 555 152 или на място в офиса на адрес гр. София, Индустриална зона "Орион", ул."3020" №34, ет.8

КОРЕКЦИИ НА ДЯЛОВЕ ЗА МИНАЛИ ПЕРИОДИ

Тук може да намерите информация за корекция в стойността на дял на фондовете, управлявани от ПОД "Топлина" – за периода от 2008 година до днес