Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД е учредено на 24.01.2006 г.

null Промени в Правилник за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд „Топлина“

На основание чл.144, ал.5 от КСО, ПОД „Топлина” АД съобщава, че с Решение № 644-УПФ/31.08.2021 г. на Комисията за финансов надзор е одобрен нов Правилник за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд „Топлина“.

Промените са свързани с изменения в нормативната уредба.

Запознаване с Правилника или получаване на екземпляр от него се извършва в сградата на ПОД „Топлина“ АД- гр.София, район “Връбница”, ж.к. Индустриална зона “Орион”, ул.”3020-та” № 34, ет. 8, понеделник-петък между 09.00 ч. и 17.00 ч.

Обявление за промените в правилниците е публикувано на 02.09.2020 г. във в."България днес" и в."24 часа".

КОРЕКЦИИ НА ДЯЛОВЕ ЗА МИНАЛИ ПЕРИОДИ

Тук може да намерите информация за корекция в стойността на дял на фондовете, управлявани от ПОД "Топлина" – за периода от 2008 година до днес