Корекции на дялове за 04.01.2017 г.

Поради допусната техническа грешка при определянето на нетната стойност на активите за 03.01.2017 г. в УПФ "Топлина" е променена стойността на един дял както следва:

  • стойността на един дял на УПФ „Топлина” за 04.01.2017 г. - стара стойност 1.33307 лв., нова стойност 1.33300 лв. Разликата е в размер на 0.00007, което е с отклонение по-малко от 0.05% от действителната стойност.

Корекции на дялове за 10.06.2015 г.

Поради допусната техническа грешка при определянето на нетната стойност на активите за 10.06.2015 г. в УПФ "Топлина" е променена стойността на един дял както следва:

  • стойността на един дял на УПФ „Топлина” за 10.06.2015г. - стара стойност 1.27248 лв., нова стойност 1.27252 лв. Разликата е в размер на 0.00004, което е с отклонение по-малко от 0.05% от действителната стойност

Корекции на дялове за дати 14 и 15 април 2015 г.

При извършване на счетоводните операции за отразяване на покупката от ДПФ „Топлина” на облигации, издадени от Старком холдинг АД-Етрополе, (S28H), с ISIN код – BG2100010110, с вальор 09.04.2015г. е допусната техническа грешка в резултат на която е отразена натрупана лихва, водеща до неправилно формиране на стойността на дял в ДПФ „Топлина“ за дати 14.04.2015 г. и 15.04.2015 г.
След предприетите действия, извършени съгласно „Методика за начина за корекции на допуснати грешки при определяне на нетната стойност на активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване” на КФН са изчислени следните нови стойности на един дял на ДПФ“Топлина“ за дати 14.04.2015 г. и 15.04.2015 г., които се променят както следва:

  • стойност на 1 дял на ДПФ „Топлина” за дата 14.04.2015 г: от 1,25244 лв. на 1,25184 лв. – разлика в размер на 0.00060 от дяла, представляваща 0.0479%, което е по-малко от 0.05% отклонение от действителната стойност.
  • стойност на 1 дял на ДПФ „Топлина” за дата 15.04.2015 г: от 1,25196 лв. на 1,25134 лв. – разлика в размер на 0.00062 от дяла, представляваща 0.0495%, което е по-малко от 0.05% отклонение от действителната стойност.

Корекции на дялове за дати 21 и 22 януари 2015 г.

Поради технически пропуск не са отразени правата от стартиралата процедура по увеличаване на капитала на Би Джи Ай Груп АД - София с ISIN код на правата: BG4000002155, в активите и пасивите на ППФ“Топлина“, УПФ“Топлина“ и ДПФ“Топлина“ съответно стойността на 1 дял на ППФ“Топлина“, УПФ“Топлина“ и ДПФ“Топлина“ за дата 21.01.2015 г. се променя както следва:

  • стойност на 1 дял на ППФ „Топлина” за дата 21.01.2015 г: от 1,26002 лв. на 1,26049 лв. – разлика в размер на 0.00047 от дяла, представляваща 0.037%, което е по-малко от 0.05% отклонение от действителната стойност.
  • стойност на 1 дял на УПФ „Топлина” за дата 21.01.2015 г: от 1,26287 лв. на 1,26311 лв. – разлика в размер на 0.00024 от дяла, представляваща 0.019%, което е по-малко от 0.05% отклонение от действителната стойност.
  • стойност на 1 дял на ДПФ „Топлина” за дата 21.01.2015 г: от 1,22520 лв. на 1,22698 лв. – разлика в размер на 0.00178 от дяла, представляваща 0.145%, което е по-голямо от 0.05% отклонение от действителната стойност.

и за дата 22.01.2015г. не се променят както следва:

  • стойност на 1 дял на ППФ „Топлина” за дата 22.01.2015 г: от 1,26193 лв. на 1,26193 лв. – разлика в размер на 0.00000 от дяла, представляваща 0.0%, отклонение от действителната стойност.
  • стойност на 1 дял на УПФ „Топлина” за дата 22.01.2015 г: от 1,26416 лв. на 1,26416 лв. – разлика в размер на 0.00000 от дяла, представляваща 0.0%, отклонение от действителната стойност.
  • стойност на 1 дял на ДПФ „Топлина” за дата 22.01.2015 г: от 1,23034 лв. на 1,23034 лв. – разлика в размер на 0.00000 от дяла, представляваща 0.0%, отклонение от действителната стойност.