Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД


Дружеството е учредено с решение на Общото събрание на акционерите на 24.01.2006 г. и е получило лицензия № 02-ПОД/17.08.2006 г. за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване от Комисията за финансов надзор на 17.08.2006 г. Дружеството е вписано в Регистъра на търговските дружества с решение на Софийски градски съд № 1 08.09.2006 г. по ф.д. № 9984/2006.

Дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията и притежава ЕИК 175137918. Седалището и адресът на управление са : гр. София 1360, Индустриална зона „Орион“, ул. „3020“, № 34, ет.8.

Предмет на дейност на дружеството: допълнително пенсионно осигуряване.

Капитал 11 500 000 лева /единадесет милиона и петстотин хиляди лева/, разпределен в 11 500 поименни безналични акции с номинална стойност 1000 лева всяка една.

Фотообразец на клубна карта

КЛУБНА КАРТА

Бъдете наш клиент и вземете Вашата специална клубна карта от ПОД "Топлина". Чрез нея ще имате възможността да ползвайте преференциални условия и отстъпки, предоставени от нашите партньори в цялата страна.

Управление


Дружеството е с двустепенна система за управление.

Надзорен съвет:
    Десислава Вълчкова Лозева-Андонова - Председател;
    Пламен Петров Неделчев - Заместник-председател;
    Красимира Костова Дичева - Независим член.

Управителен съвет:
    Георги Петров Личев - Председател;
    Силвия Тенчева Габровска - Заместник-председател;
    Ваня Койчева Милчева - Член.

Дружеството се представлява от Председателя на УС Георги Личев и Заместник-председателя Силвия Габровска винаги заедно.

Акционери


 

  Наименование Дял
1 "ЕЛ ЕМ ИМПЕКС" ЕООД  47.80%
2 "ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС" АД  9.88%
3 "ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА" ЕАД  9.71%
4  "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" ЕАД  9.93%
5 "БРИКЕЛ" ЕАД  4.35%
6 "СА.И.Е" ЕООД  9.16%
7
„ДИДЖИТАЛСЪРВИС“ ЕООД
 3.74%
8 "АМБРИХ" АД ("СТИМЕРГ" АД)  2.17%
9  "ПРИБОР ИНВЕСТ" ЕООД  2.17%
10 "ОЗК ЗАСТРАХОВАНЕ" АД  1.09%

Финансови отчети на фондовете за ДПО

Годишни финансови отчети на УПФ "Топлина", ППФ "Топлина", ДПФ "Топлина" - съдържат:
Отчет за нетните активи на разположение на осигурените лица,
Отчет за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица,
Отчет за паричните потоци и подробна информация за дейността на фондовете през изтеклите календарни години от създаването им до днес.

Банкови сметки


Банкова сметка на УПФ "Топлина": BG25IORT80481020123500

Обслужваща Банка: ТБ Инвестбанк АД - клон "София-Централен"

BIC: IORTBGSF

Адрес за кореспонденция: 1404 София, бул."България" № 83А


Банкова сметка на ППФ "Топлина": BG57IORT80481020123700

Обслужваща Банка: ТБ Инвестбанк АД - клон "София-Централен"

BIC: IORTBGSF

Адрес за кореспонденция: 1404 София, бул."България" № 83А


Банкова сметка на ДПФ "Топлина": BG41IORT80481020123600

Обслужваща Банка: ТБ Инвестбанк АД - клон "София-Централен"

BIC: IORTBGSF

Адрес за кореспонденция: 1404 София, бул."България" № 83А

Финансова информация


Банката попечител на УПФ "Топлина", ППФ "Топлина" и ДПФ "Топлина" е "Инвестбанк" АД

Инвестиционни посредници при сделки с ценни книжа,
свързани с управлението на активите на УПФ "Топлина", ППФ "Топлина" и ДПФ "Топлина" са:

    "Д.И.С.Л. Секюритийс" АД
    "Райфайзенбанк (България)" ЕАД
    "Капман" АД
    "Делтасток" АД
    „БенчМарк Финанс” АД


Инвестиционен консултант на дружеството е Свилен Богданов Габровски

Отговорен актюер на дружеството е Божидар Иванов Първанов

Финансови отчети на ПОД "Топлина"


Документи от създаването на дружеството през 2006 г. до днес :

  • Годишен доклад за дейността, Доклад на независимия одитор, Годишен финансов отчет.
  • Предложение на Управителния съвет за разпределяне на печалбата или покриване на загубата.
  • Решение на общото събрание на акционерите за разпределение на печалбата или загубата.

Сигурност на информацията


Сертификация по ISO 27001

Сертификационен знак за ISO 27001

Осигурителен посредник

Дейността на осигурителния посредник предоставя добри възможности както за допълнителни доходи, така и за личностно и професионално развитие.

ЗАДАЙТЕ ВЪПРОС

Използвайте контактната форма, за да зададете вашият въпрос.
​​​​​​​Попитайте ни за всичко, което ви вълнува.

Партньори

ОЗОК медико дентален център
ОЗОКинс застрахователно дружество
ОЗК Застраховане - достъпната сигурност