От избора, който правим днес зависи нашето бъдеще утре. Искаме да живеем пълноценно, когато остареем и да получаваме достоен доход във времето, когато вече не сме в активна трудова възраст.

Универсален пенсионен фонд "Топлина"

Допълнително пенсионно осигуряване обхваща родените след 31 декември 1959 г. Всеки има право самостоятелно да избере Универсален пенсионен фонд чрез подаване на заявление и сключване на договор. Осигуряването става чрез месечни вноски, като процент от брутното трудово възнаграждение в размер на 5%. Те се разпределят между осигурителите и осигурените лица, в съотношение 2.8% (от работодателите) към 2.2% (от осигурените лица). Средствата постъпват по индивидуални партиди на осигурените лица, след което се инвестират.

Прочети повече

Професионален пенсионен фонд "Топлина"

В професионален пенсионен фонд се осигурява всяко лице, което работи в условията на I-ва или II-ра категория труд. Всеки има право самостоятелно да избере Професионален пенсионен фонд. Осигуряването става чрез месечни вноски за сметка на работодателя, като техният размер е регламентиран в процент от доходите, за които се дължат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване. Средствата постъпват по индивидуални партиди на осигурените лица чрез регулярни пенсионноосигурителни вноски, след което се инвестират.

Прочети повече

Доброволен пенсионен фонд "Топлина"

Създава възможност за дългосрочно спестяване и инвестиране, чрез капиталовото управление на средствата, с цел генериране на доход и допълване на пенсията. То е изцяло доброволно по отношение на това дали да се осигурявате, в какъв размер и за какъв период от време да правите вноски. Това е добра възможност за всеки, който желае да получава допълнителен доход за времето след излизане от работоспособна възраст, като в същото време има свободата да ползва при необходимост натрупаните средства по всяко време преди това.

Прочети повече

Фонд за разсрочени плащания "Топлина"

ФРП се формира от: Прехвърлените средства от индивидуалните партиди на лицата, на които е определено разсрочено плащане по чл. 167а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО); Прехвърлените средства по реда на ал. 7 на чл. 192б от КСО; Средствата на ФРП се управляват от ПОД „Топлина“ АД с грижата на добър търговец при спазване принципите на качество, надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация в интерес на осигурените лица.

Прочети повече

Фонд за изплащане на пожизнени пенсии "Топлина"

Осигуреното лице има право на допълнителна пожизнена пенсия за старост при навършване на възрастта му по чл.68, ал.1 от Кодекс за социално осигуряване. Осигуреното лице има тези права и до една година преди навършване на възрастта му по чл.68, ал.1 от КСО, при условие че натрупаните средства по индивидуалната му партида в Универсален пенсионен фонд „Топлина“ позволяват отпускане на пенсия, в размер, не по-малък от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст.

Прочети повече

Финансови отчети на фондовете за ДПО

Годишни финансови отчети на УПФ "Топлина", ППФ "Топлина", ДПФ "Топлина" - съдържат:
Отчет за нетните активи на разположение на осигурените лица,
Отчет за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица,
Отчет за паричните потоци и подробна информация за дейността на фондовете през изтеклите календарни години от създаването им до днес.