Инвестиционен портфейл на УПФ "Топлина"

 Инвестиционни инструменти

Дял от портфейла в %
(към 30.09.2022г.)
 Ценни книжа по чл.176 ал.1 т.1 от КСО 35.53%
 Корпоративни и общински облигации 13.30%
 Колективни инвестиционни схеми 19.31%
Алтернативни инвестиционни фондове 0.89%
 Акции на БФБ, включително АДСИЦ 26.63%
 Инвестиционни имоти 0.75%
 Депозити 0.00%
 Вземания 1.19%
 Разплащателна сметка 2.41%

 


Повече данни за обема и структурата на портфейла за минали периоди можете да намерите тук.

Инвестиционен портфейл на ППФ "Топлина"

 Инвестиционни инструменти

Дял от портфейла в %
(към 30.09.2022г.)
 Ценни книжа по чл.176 ал.1 т.1 от КСО 26.76%
 Корпоративни и общински облигации 19.66%
 Колективни инвестиционни схеми 19.88%
Алтернативни инвестиционни фондове 0.65%
 Акции на БФБ, включително АДСИЦ 26.43%
 Инвестиционни имоти 1.99%
 Депозити 0.00%
 Вземания 0.10%
 Разплащателна сметка 4.52%

 


Повече данни за обема и структурата на портфейла за минали периоди можете да намерите тук.

Инвестиционен портфейл на ДПФ "Топлина"

Инвестиционни инструменти

Дял от портфейла в %
(към 30.09.2022г.)
 Ценни книжа по чл.176 ал.1 т.1 от КСО 15.69%
 Корпоративни и общински облигации 11.79%
 Колективни инвестиционни схеми 27.97%
Алтернативни инвестиционни фондове 0.79%
 Акции на БФБ, включително АДСИЦ 35.48%
 Инвестиционни имоти 6.69%
 Депозити 0.00%
 Вземания 0.05%
 Разплащателна сметка 1.54%

 


Повече данни за обема и структурата на портфейла за минали периоди можете да намерите тук.

Инвестиционен портфейл на ФРП "Топлина"

Инвестиционни инструменти

Дял от портфейла в %
(към 30.09.2022г.)
 Ценни книжа по чл.176 ал.1 т.1 от КСО 0.00%
 Корпоративни и общински облигации 0.00%
 Колективни инвестиционни схеми 0.00%
 Акции на БФБ, включително АДСИЦ 0.00%
 Депозити 0.00%
 Вземания 0.02%
 Разплащателна сметка 99.98%

 


Повече данни за обема и структурата на портфейла за минали периоди можете да намерите тук.

Инвестиционен портфейл на ФПП "Топлина"

Инвестиционни инструменти

Дял от портфейла в %
(към 30.09.2022г.)
 Ценни книжа по чл.176 ал.1 т.1 от КСО 0.00%
 Корпоративни и общински облигации 0.00%
 Колективни инвестиционни схеми 0.00%
 Акции на БФБ, включително АДСИЦ 0.00%
 Депозити 0.00%
 Вземания 0.00%
 Разплащателна сметка 100.00%

 


Повече данни за обема и структурата на портфейла за минали периоди можете да намерите тук.

ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ

Актуални документи за ИП на фондовете


Обща рамка на инвестиционната политика и дейност
Равнища на отговорности и процес на вземане на инвестиционни решения. Мерки за предотвратяване на конфликт на интереси. Правила за изпълнение на инвестиционните сделки. Показатели за оценяване на инвестиционните резултати  (доходност и риск). Представяне на резултатите от инвестиционната дейност.

Инвестиционни цели и политики
Постигане на поставените цели, управление на риска и условия за актуализация на инвестиционната политика.


Универсален пенсионен фонд "Топлина"

ИП в сила от 19.09.2022 г.

Професионален пенсионен фонд "Топлина"

ИП в сила от 19.09.2022 г.

Доброволен пенсионен фонд "Топлина"

ИП в сила от 19.09.2022 г.

          Обявления за промените са публикувани в два централни всекидневника, съобразно изискванията на чл.175а, ал.4 от КСО.

Правила за процедурите за наблюдение, измерване и управление на риска
Свързан с инвестициите на ПОД "Топлина" АД и управляваните от него ФДПО.

СТАТИСТИКА И ДОХОДНОСТ

Инвестиционни резултати и риск, за пет годишен период, и графика за същите 


Общ информационен документ
Методика за изчисляване на доходността и риска

За количествено определяне на инвестиционните резултати на пенсионните фондове се
използват две групи показатели – за постигнатата доходност (номинална и реална) и за равнището на инвестиционния риск.

Пенсионноосигурително дружество“Топлина“ не публикува информация за Фонд за разсрочени плащания“Топлина“ към 31.12.2021 г. поради това, че фондът няма една календарна година дейност. Не се публикува информация и за Фонд за изплащане на пожизнени пенсии“Топлина“, поради това че фондът е създаден след 31.12.2021 г.

Номиналната доходност, Стандартното отклонение и Коефициента на Шарп, показани в
графиките са изчислени съобразно изискванията на Приложение 15 на Наредба 61 на КФН за
изискванията към рекламните и писмени информационни материали и страниците в интернет на пенсионно осигурителните дружества.

Универсален пенсионен фонд "Топлина"

Професионален пенсионен фонд "Топлина"

Доброволен пенсионен фонд "Топлина"

Корекции на дялове за минали периоди