Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД е учредено на 24.01.2006 г.

Уважаеми клиенти, информираме Ви, че са приети изменения и допълнения в Правилата на Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „Топлина“ и Правилата на Фонд за разсрочени плащания „Топлина“, които са в сила от 27.04.2023 г.  Актуалните образци на документи, свързани с посочените изменения, са публикувани на интернет страницата на дружеството. Можете да се запознаете с измененията и...
Уважаеми осигурени лица, На основание чл.144, ал.5 от КСО, ПОД „Топлина” АД съобщава, че с Решение № 795-УПФ/18.10.2022 г. на Комисията за финансов надзор са одобрени изменения в Правилника за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд „Топлина“. Промените не са свързани с изменения в нормативната уредба. Можете да се запознаете с измененията в Правилника тук в сайта, на страница...
Уважаеми клиенти, Бихме желали да ви информираме, че, считано от 01.10.2022 г., разсрочените плащания от Фонд за разсрочени плащания Топлина (ФРП), съответно – пожизнените пенсии от Фонд за изплащане на пожизнени пенсии Топлина (ФИПП), са с актуализиран размер, който ще бъде  изплатен на 17.10.2022 г. Промяната е направена в съответствие с изискванията на нормативната уредба и...

КОРЕКЦИИ НА ДЯЛОВЕ ЗА МИНАЛИ ПЕРИОДИ

Тук може да намерите информация за корекция в стойността на дял на фондовете, управлявани от ПОД "Топлина" – за периода от 2008 година до днес