Инвестиционен портфейл на УПФ "Топлина" - обем и структура

Обем и структура на инвестициите по видове активи на УПФ-Топлина, към 28 юни 2024.
Обем и структура на инвестициите по видове активи на УПФ-Топлина, към 29 март 2024.
Обем и структура на инвестициите по видове активи на УПФ-Топлина, към 29 декември 2023.
Обем и структура на инвестициите по видове активи на УПФ-Топлина, към 29 септември 2023.
Обем и структура на инвестициите по видове активи на УПФ-Топлина, към 30 юни 2023.
Обем и структура на инвестициите по видове активи на УПФ-Топлина, към 31 март 2023.
Обем и структура на инвестициите по видове активи на УПФ-Топлина, към 31 декември 2022.
Обем и структура на инвестициите по видове активи на УПФ-Топлина, към 30 юни 2022.
Обем и структура на инвестициите по видове активи на УПФ-Топлина, към 31 март 2022 г.

ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ

Актуални документи за ИП на фондовете


Обща рамка на инвестиционната политика и дейност
Равнища на отговорности и процес на вземане на инвестиционни решения. Мерки за предотвратяване на конфликт на интереси. Правила за изпълнение на инвестиционните сделки. Показатели за оценяване на инвестиционните резултати  (доходност и риск). Представяне на резултатите от инвестиционната дейност.

Инвестиционни цели и политики
Постигане на поставените цели, управление на риска и условия за актуализация на инвестиционната политика.


Универсален пенсионен фонд "Топлина"

ИП в сила от 23.08.2021 г.

Професионален пенсионен фонд "Топлина"

ИП в сила от 23.08.2021 г.

Доброволен пенсионен фонд "Топлина"

ИП в сила от 23.08.2021 г.

Обявления за промените са публикувани на 01.09.2021 г. във в."България днес" и в."24 часа".

Правила за процедурите за наблюдение, измерване и управление на риска
Свързан с инвестициите на ПОД "Топлина" АД и управляваните от него ФДПО.

СТАТИСТИКА И ДОХОДНОСТ

Инвестиционни резултати и риск, за пет годишен период, и графика за същите 


Общ информационен документ
Методика за изчисляване на доходността и риска

За количествено определяне на инвестиционните резултати на пенсионните фондове се
използват две групи показатели – за постигнатата доходност и за равнището на инвестиционния риск.

Номиналната доходност, Стандартното отклонение и Коефициента на Шарп показани в
графиките са изчислени съобразно изискванията на Приложение 15 на Наредба 61 на КФН за
изискванията към рекламните и писмени информационни материали и страниците в интернет на пенсионно осигурителните дружества.

Универсален пенсионен фонд "Топлина"

Професионален пенсионен фонд "Топлина"

Доброволен пенсионен фонд "Топлина"

Постигнатата доходност и стандартното отклонение, показани в графиките по-долу са изчислени съобразно изискванията на Приложение 15а от Наредба 61 на КФН, за изискванията към рекламните и писмени информационни материали и страниците в интернет на пенсионно осигурителни дружества.

Фонд за разсрочени плащания "Топлина"

     * Фонд за разсрочени плащания "Топлина" е регистриран в края на 2021 г. и не е налична информацяи за пет пълни календарни години, поради което се публикува информация само за пълната календарна 2022 г.

Фонд за изплащане на пожизнени пенсии "Топлина"

     * Фонд за изплащане на пожизнени пенсии "Топлина" е регистриран в началото на 2022 г. и няма една календарна година дейност, поради което не се публикува информация за постигната доходност и стандартно отклонение.

Корекции на дялове за минали периоди