Инвестиционен портфейл на УПФ "Топлина" - обем и структура

ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ

Актуални документи за ИП на фондовете


Обща рамка на инвестиционната политика и дейност
Равнища на отговорности и процес на вземане на инвестиционни решения. Мерки за предотвратяване на конфликт на интереси. Правила за изпълнение на инвестиционните сделки. Показатели за оценяване на инвестиционните резултати  (доходност и риск). Представяне на резултатите от инвестиционната дейност.

Инвестиционни цели и политики
Постигане на поставените цели, управление на риска и условия за актуализация на инвестиционната политика.


Универсален пенсионен фонд Топлина

ИП в сила от 23.08.2021 г.

Професионален пенсионен фонд Топлина

ИП в сила от 23.08.2021 г.

Доброволен пенсионен фонд Топлина

ИП в сила от 23.08.2021 г.

Обявления за промените са публикувани на 01.09.2021 г. във в."България днес" и в."24 часа".

Правила за процедурите за наблюдение, измерване и управление на риска
Свързан с инвестициите на ПОД "Топлина" АД и управляваните от него ФДПО.

СТАТИСТИКА И ДОХОДНОСТ

Инвестиционни резултати и риск, за пет годишен период, и графика за същите 


Общ информационен документ
Методика за изчисляване на доходността и риска

За количествено определяне на инвестиционните резултати на пенсионните фондове се
използват две групи показатели – за постигнатата доходност (номинална и реална) и за равнището на инвестиционния риск.

Номиналната доходност, Стандартното отклонение и Коефициента на Шарп, показани в
графиките са изчислени съобразно изискванията на Приложение 15 на Наредба 61 на КФН за
изискванията към рекламните и писмени информационни материали и страниците в интернет на пенсионно осигурителните дружества.

Универсален пенсионен фонд Топлина

Професионален пенсионен фонд Топлина

Доброволен пенсионен фонд Топлина

Корекции на дялове за минали периоди