Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД е учредено на 24.01.2006 г.

На проведеното на 26.06.2023 г. Редовно годишно Общо събрание на акционерите на ПОД „Топлина“ АД, беше прието решение относно финансовия резултат на дружеството за 2022 г. както следва: Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет на ПОД „Топлина“ АД, за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2022 г. - загубата да се пренася до нейното изчерпване...
Уважаеми клиенти, информираме Ви, че са приети изменения и допълнения в Правилата на Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „Топлина“ и Правилата на Фонд за разсрочени плащания „Топлина“, които са в сила от 27.04.2023 г.  Актуалните образци на документи, свързани с посочените изменения, са публикувани на интернет страницата на дружеството. Можете да се запознаете с измененията и...
Уважаеми осигурени лица, На основание чл.144, ал.5 от КСО, ПОД „Топлина” АД съобщава, че с Решение № 795-УПФ/18.10.2022 г. на Комисията за финансов надзор са одобрени изменения в Правилника за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд „Топлина“. Промените не са свързани с изменения в нормативната уредба. Можете да се запознаете с измененията в Правилника тук в сайта, на страница...

КОРЕКЦИИ НА ДЯЛОВЕ ЗА МИНАЛИ ПЕРИОДИ

Тук може да намерите информация за корекция в стойността на дял на фондовете, управлявани от ПОД "Топлина" – за периода от 2008 година до днес