Инвестиционен портфейл на УПФ "Топлина"

 Инвестиционни инструменти

Дял от портфейла в %
(към 29.09.2023г.)
 Ценни книжа по чл.176 ал.1 т.1 от КСО 37.92%
 Корпоративни и общински облигации 12.62%
 Колективни инвестиционни схеми 17.77%
Алтернативни инвестиционни фондове 0.75%
 Акции на БФБ, включително АДСИЦ 23.43%
 Инвестиционни имоти 0.67%
 Депозити 0.00%
 Вземания 3.82%
 Разплащателна сметка 3.02%

 
Повече данни за обема и структурата на портфейла за минали периоди можете да намерите тук.

Инвестиционен портфейл на ППФ "Топлина"

 Инвестиционни инструменти

Дял от портфейла в %
(към 29.09.2023г.)
 Ценни книжа по чл.176 ал.1 т.1 от КСО 28.95%
 Корпоративни и общински облигации 18.13%
 Колективни инвестиционни схеми 18.41%
Алтернативни инвестиционни фондове 0.56%
 Акции на БФБ, включително АДСИЦ 25.40%
 Инвестиционни имоти 1.92%
 Депозити 0.00%
 Вземания 0.66%
 Разплащателна сметка 5.97%

 
Повече данни за обема и структурата на портфейла за минали периоди можете да намерите тук.

Инвестиционен портфейл на ДПФ "Топлина"

Инвестиционни инструменти

Дял от портфейла в %
(към 29.09.2023г.)
 Ценни книжа по чл.176 ал.1 т.1 от КСО 15.93%
 Корпоративни и общински облигации 10.61%
 Колективни инвестиционни схеми 26.23%
Алтернативни инвестиционни фондове 0.71%
 Акции на БФБ, включително АДСИЦ 35.73%
 Инвестиционни имоти 6.37%
 Депозити 0.00%
 Вземания 0.00%
 Разплащателна сметка 4.41%

 

 


Повече данни за обема и структурата на портфейла за минали периоди можете да намерите тук

 

Инвестиционен портфейл на ФРП "Топлина"

Инвестиционни инструменти

Дял от портфейла в %
(към 29.09.2023г.)
 Ценни книжа по чл.176 ал.1 т.1 от КСО 0.00%
 Корпоративни и общински облигации 0.00%
 Колективни инвестиционни схеми 0.00%
 Акции на БФБ, включително АДСИЦ 0.00%
 Депозити 0.00%
 Вземания 0.02%
 Разплащателна сметка 99.98%

  


Повече данни за обема и структурата на портфейла за минали периоди можете да намерите тук.

Инвестиционен портфейл на ФИПП "Топлина"

Инвестиционни инструменти

Дял от портфейла в %
(към 29.09.2023г.)
 Ценни книжа по чл.176 ал.1 т.1 от КСО 0.00%
 Корпоративни и общински облигации 0.00%
 Колективни инвестиционни схеми 0.00%
 Акции на БФБ, включително АДСИЦ 0.00%
 Депозити 0.00%
 Вземания 0.00%
 Разплащателна сметка 100.00%

 


 Повече данни за обема и структурата на портфейла за минали периоди можете да намерите тук.

ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ

Актуални документи за ИП на фондовете


Обща рамка на инвестиционната политика и дейност
Равнища на отговорности и процес на вземане на инвестиционни решения. Мерки за предотвратяване на конфликт на интереси. Правила за изпълнение на инвестиционните сделки. Показатели за оценяване на инвестиционните резултати  (доходност и риск). Представяне на резултатите от инвестиционната дейност.

Инвестиционни цели и политики
Постигане на поставените цели, управление на риска и условия за актуализация на инвестиционната политика.


Универсален пенсионен фонд "Топлина"

ИП в сила от 19.09.2022 г.

Професионален пенсионен фонд "Топлина"

ИП в сила от 19.09.2022 г.

Доброволен пенсионен фонд "Топлина"

ИП в сила от 19.09.2022 г.

          Обявления за промените са публикувани в два централни всекидневника, съобразно изискванията на чл.175а, ал.4 от КСО.

Правила за процедурите за наблюдение, измерване и управление на риска
Свързан с инвестициите на ПОД "Топлина" АД и управляваните от него ФДПО.

СТАТИСТИКА И ДОХОДНОСТ

Инвестиционни резултати и риск, за пет годишен период, и графика за същите 


Общ информационен документ
Методика за изчисляване на доходността и риска

За количествено определяне на инвестиционните резултати на пенсионните фондове се
използват две групи показатели – за постигнатата доходност и за равнището на инвестиционния риск.

Номиналната доходност, Стандартното отклонение и Коефициента на Шарп показани в
графиките са изчислени съобразно изискванията на Приложение 15 на Наредба 61 на КФН за
изискванията към рекламните и писмени информационни материали и страниците в интернет на пенсионно осигурителните дружества.

Универсален пенсионен фонд "Топлина"

Професионален пенсионен фонд "Топлина"

Доброволен пенсионен фонд "Топлина"

Постигнатата доходност и стандартното отклонение, показани в графиките по-долу са изчислени съобразно изискванията на Приложение 15а от Наредба 61 на КФН, за изискванията към рекламните и писмени информационни материали и страниците в интернет на пенсионно осигурителни дружества.

Фонд за разсрочени плащания "Топлина"

     * Фонд за разсрочени плащания "Топлина" е регистриран в края на 2021 г. и не е налична информацяи за пет пълни календарни години, поради което се публикува информация само за пълната календарна 2022 г.

Фонд за изплащане на пожизнени пенсии "Топлина"

     * Фонд за изплащане на пожизнени пенсии "Топлина" е регистриран в началото на 2022 г. и няма една календарна година дейност, поради което не се публикува информация за постигната доходност и стандартно отклонение.

Корекции на дялове за минали периоди