Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД


Дружеството е учредено с решение на Общото събрание на акционерите на 24.01.2006 г. и е получило лицензия № 02-ПОД/17.08.2006 г. за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване от Комисията за финансов надзор на 17.08.2006 г. Дружеството е вписано в Регистъра на търговските дружества с решение на Софийски градски съд № 1 08.09.2006 г. по ф.д. № 9984/2006.

Дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията и притежава ЕИК 175137918. Седалището и адресът на управление са : гр. София 1360, Индустриална зона „Орион“, ул. „3020“, № 34, ет.8.

Предмет на дейност на дружеството: допълнително пенсионно осигуряване.

Капитал 11 500 000 лева /единадесет милиона и петстотин хиляди лева/, разпределен в 11 500 поименни безналични акции с номинална стойност 1000 лева всяка една.

Фотообразец на клубна карта

КЛУБНА КАРТА

Вземете Вашата специална клубна карта от ПОД "Топлина" АД, чрез която ще имате възможност да ползвате преференциални условия и отстъпки, предоставени от нашите партньори в цялата страна.

Управление


Дружеството е с двустепенна система за управление.

Надзорен съвет:
    Златко Александров Анков - Председател;
    Радослав Иванов Михайлов - Заместник-председател;
    Симеон Димитров Молеров - Независим член.

Управителен съвет:
    Георги Петров Личев - Председател;
    Силвия Тенчева Габровска - Заместник-председател;
    Ваня Койчева Милчева - Член.

Дружеството се представлява от Председателя на УС Георги Личев и Заместник-председателя Силвия Габровска винаги заедно.

Акционери


 

  Наименование Дял
1 "ЕЛ ЕМ ИМПЕКС" ЕООД  47.80%
2 "ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС" АД  9.88%
3 "ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА" ЕАД  9.71%
4 "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД  9.93%
5 "БРИКЕЛ" ЕАД  4.35%
6 "СА.И.Е" ЕООД  9.16%
7
"ДИДЖИТАЛСЪРВИС" ЕООД
 3.74%
8 "АМБРИХ" АД ("СТИМЕРГ" АД)  2.17%
9 "ПРИБОР ИНВЕСТ" ЕООД  2.17%
10 "ОЗК ЗАСТРАХОВАНЕ" АД  1.09%

Финансови отчети на фондовете за ДПО

Годишни финансови отчети на УПФ "Топлина", ППФ "Топлина", ДПФ "Топлина" - съдържат:
Отчет за нетните активи на разположение на осигурените лица,
Отчет за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица,
Отчет за паричните потоци и подробна информация за дейността на фондовете през изтеклите календарни години от създаването им до днес.

Банкови сметки


Банкова сметка на ПОД"Топлина": BG68IORT81031060004200

Обслужваща Банка: ТБ Инвестбанк АД - клон "София-Централен"

BIC: IORTBGSF

Адрес за кореспонденция: 1404 София, бул."България" № 83А


Банкова сметка на ДПФ "Топлина": BG41IORT80481020123600

Обслужваща Банка: ТБ Инвестбанк АД - клон "София-Централен"

BIC: IORTBGSF

Адрес за кореспонденция: 1404 София, бул."България" № 83А

Финансова информация


Банката попечител на УПФ "Топлина", ППФ "Топлина", ДПФ "Топлина", ФИПП "Топлина" и ФРП "Топлина" е "Инвестбанк" АД

Инвестиционни посредници при сделки с ценни книжа,
свързани с управлението на активите на УПФ "Топлина", ППФ "Топлина" и ДПФ "Топлина" са:

    "МК Брокерс" АД (предишно наименование "Д.И.С.Л. Секюритийс" АД)
    "Капман" АД
    "Делтасток" АД
    „БенчМарк Финанс” АД


Инвестиционен консултант на дружеството е Свилен Богданов Габровски

Отговорен актюер на дружеството е Георги Петков Георгиев

Финансови отчети на ПОД "Топлина"


Документи от създаването на дружеството през 2006 г. до днес :

  • Годишен доклад за дейността, Доклад на независимия одитор, Годишен финансов отчет.
  • Предложение на Управителния съвет за разпределяне на печалбата или покриване на загубата.
  • Решение на общото събрание на акционерите за разпределение на печалбата или загубата.

Сигурност на информацията


Осигурителен посредник

Дейността на осигурителния посредник предоставя добри възможности както за допълнителни доходи, така и за личностно и професионално развитие.

ЗАДАЙТЕ ВЪПРОС

Използвайте контактната форма, за да зададете вашият въпрос.
​​​​​​​Попитайте ни за всичко, което ви вълнува.

Партньори