Отчети за нетните активи на разположение на осигурените лица във фондовете за ДПО

Годишен доклад за дейността
Доклад на независимия одитор
Годишен финансов отчет

Универсален пенсионен фонд "Топлина"
31 декември 2021 г.

Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати.

Всички отчети на УПФ "Топлина"

Годишен доклад за дейността
Доклад на независимия одитор
Годишен финансов отчет

Професионален пенсионен фонд "Топлина"
31 декември 2021 г.

Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати.

Всички отчети на ППФ "Топлина"

Годишен доклад за дейността
Доклад на независимия одитор
Годишен финансов отчет

Доброволен пенсионен фонд "Топлина"
31 декември 2021 г.

Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати.

Всички отчети на ДПФ "Топлина"

Годишен доклад за дейността
Доклад на независимия одитор
Годишен финансов отчет

Фонд за разсрочени плащания "Топлина"
31 декември 2021 г.

Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати.

Всички отчети на ФРП "Топлина"

Финансови отчети на ПОД "Топлина"


Документи от създаването на дружеството през 2006 г. до днес :

  • Годишен доклад за дейността, Доклад на независимия одитор, Годишен финансов отчет.
  • Предложение на Управителния съвет за разпределяне на печалбата или покриване на загубата.
  • Решение на общото събрание на акционерите за разпределение на печалбата или загубата.​​​​​​​