Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „Топлина“ - създаден през 2022 г. с решение на УС на ПОД „Топлина“ АД

Изплащане на средства от Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „Топлина“


Допълнителната пожизнена пенсия за старост представлява месечно плащане на предвидена в пенсионния договор сума, дължима на пенсионера от определена дата до неговата смърт, чийто размер не може да бъде по-малък от 15 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл.68, ал.1 от КСО към датата на определянето му.

ПОД „Топлина“ АД предоставя следните видове пенсии:

  1. Пожизнена пенсия без допълнителни условия;
  2. Пожизнена пенсия с период на гарантирано изплащане, като периодът на гарантирано изплащане на пенсията може да бъде от две до 10 години в зависимост от избора на осигуреното лице;
  3. Пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст, като срокът и размерът на разсроченото плащане и размерът на пожизнената пенсия се определят в зависимост от избора на осигуреното лице. Месечният размер на разсроченото плащане към датата на определянето му не може да бъде по-голям от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО към същата дата и по-малък от 15 на сто от нейния размер.

Правила на Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „Топлина“

Учредяване и регистрация

ФИПП „Топлина“ е създаден при определяне на първата пожизнена пенсия, с решение по протокол No 270/10.02.2022 г. на Управителния съвет, одобрено с решение по протокол No 258/14.02.2022 г. на Надзорния съвет на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД.

ФИПП е вписан в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 13 от Закона за Комисията за финансов надзор, с решение на Комисията за финансов надзор № 151-ФИПП от 24.02.2022.

ФИПП е регистриран в регистър БУЛСТАТ, управляван от Агенция по вписвания, с единен идентификационен код по БУЛСТАТ 180702909.

Попечителски съвет


Допълнителното пенсионно осигуряване функционира на капиталов принцип, при който средствата от осигурителните вноски се инвестират и заедно с дохода от инвестирането се натрупват по индивидуални партиди на лицата.

Интересите на осигурените лица и пенсионерите в УПФ и Фондовете за извършване на плащания се представляват от Попечителски съвет в състав:

    Валентин Вълчев, Председател, представител на КНСБ
    Иво Русев, Заместник-председател, представител на БТПП
    Димитър Чалъков, представител на КТ „Подкрепа”
    Владимир Топалов, представител на КТ „Подкрепа”
    Христина Станкова, представител на Асоциация на индустриалния капитал в България
    Жасмина Саръиванова, представител на БСК
    Елица Пешева, представител на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
    Никола Николов – представител на КНСБ
    Алексей Георгиев, представител на ПОД „Топлина”
    Боряна Белчева, представител на Съюз за стопанска инициатива
    Корнелия Алексиева, представител на КТ "Подкрепа"

Адрес на Председателя на Попечителския съвет: гр. София, ПК 1233, ул.”Враня” №32.

Телефон за връзка с Председателя на Попечителския съвет: 02 931 04 00, 0887 742 126

Фотообразец на клубна карта

КЛУБНА КАРТА

Бъдете наш клиент и вземете Вашата специална клубна карта от ПОД "Топлина". Чрез нея ще имате възможността да ползвайте преференциални условия и отстъпки, предоставени от нашите партньори в цялата страна.

ЗАДАЙТЕ ВЪПРОС

Използвайте контактната форма, за да зададете вашият въпрос.
​​​​​​​Попитайте ни за всичко, което ви вълнува.