Професионален пенсионен фонд "Топлина" функционира и акумулира средства от февруари 2007 г.

Осигуряването в Професионален пенсионен фонд става  чрез месечни вноски за сметка на работодателя, като техният размер е регламентиран в процент от доходите, за които се дължат осигурителни...
Дейността по допълнително пенсионно осигуряване е регулирана и контролирана от държавата посредством Комисията за финансов надзор.
Пенсионносигурителните дружества и управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване осъществяват своята дейност, спазвайки разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване и...

Регистрация в СГС


Разрешението за управление на Професионален пенсионен фонд "Топлина" е издадено от Комисията за финансов надзор с Решение № 172 - ППФ/26.01.2007 г.

Фондът е регистриран в СГС с Решение №1 от 01.02.2007 г.

Регистрационен код в НАП: 201

Фотообразец на клубна карта

КЛУБНА КАРТА

Бъдете наш клиент и вземете Вашата специална клубна карта от ПОД "Топлина". Чрез нея ще имате възможността да ползвайте преференциални условия и отстъпки, предоставени от нашите партньори в цялата страна.

Попечителски съвет


Допълнителното пенсионно осигуряване функционира на капиталов принцип, при който средствата от осигурителните вноски се инвестират и заедно с дохода от инвестирането се натрупват по индивидуални партиди на лицата.

Интересите на осигурените лица и пенсионерите във фонда се представляват от Попечителски съвет в състав:

    Валентин Вълчев, Председател, представител на КНСБ
    Иво Русев, Заместник-председател, представител на БТПП
    Димитър Чалъков, представител на КТ „Подкрепа”
    Владимир Топалов, представител на КТ „Подкрепа”
    Христина Станкова, представител на Асоциация на индустриалния капитал в България
    Жасмина Саръиванова, представител на БСК
    Елица Пешева, представител на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
    Никола Николов – представител на КНСБ
    Алексей Георгиев, представител на ПОД „Топлина”
    Боряна Белчева, представител на Съюз за стопанска инициатива
    Корнелия Алексиева, представител на КТ "Подкрепа"

Адрес на Председателя на Попечителския съвет: гр. София, ПК 1233, ул.”Враня” №32.

Телефон за връзка с Председателя на Попечителския съвет: 02 931 04 00, 0887 742 126

Такси и удръжки


Размерът на таксите и удръжките, събирани от ПОД "Топлина" АД са регламентирани в глава Пета от Правилника за организацията и дейността на ППФ "Топлина":

  • Такса в размер на 3.50 % от всяка осигурителна вноска;
  • Инвестиционна такса в размер на 0,75 % годишно от стойността на нетните активи на ППФ "Топлина";

ЗАДАЙТЕ ВЪПРОС

Използвайте контактната форма, за да зададете вашият въпрос.
​​​​​​​Попитайте ни за всичко, което ви вълнува.

Годишни финансови отчети на ППФ "Топлина"

Съдържат:
Отчет за нетните активи на разположение на осигурените лица,
Отчет за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица,
Отчет за паричните потоци и подробна информация за дейността на фондовете през изтеклите календарни години от създаването им до днес.