Фонд за разсрочени плащания „Топлина“ - създаден през 2021 г. с решение на УС на ПОД „Топлина“ АД

Разсрочено плащане от ФРП "Топлина"

 

  • Осигуреното лице придобива правото на разсрочено плащане, когато е придобило право на допълнителна пожизнена пенсия за старост при навършване на възрастта му по чл. 68, ал. 1 от КСО (придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст), но средствата по индивидуалната му партида (в Универсален пенсионен фонд), включително след допълването й при необходимост по реда на чл. 131, ал. 2-4 от КСО, са недостатъчни за отпускането на допълнителна пожизнена пенсия за старост в размера по чл. 167, ал. 3 от КСО, но надвишават трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО към датата на определяне на стойността на средствата по партидата;
     
  • Разсроченото плащане се изплаща срещу прехвърляне на средствата от индивидуалната партида в универсален пенсионен фонд във Фонд за разсрочени плащания „Топлина“;
    ​​​​​​​
  • За изплащане на разсроченото плащане се сключва договор за разсрочено плащане.

Правила за фонд за разсрочени плащания "Топлина".

Учредяване и регистрация

Фонд за разсрочени плащания „Топлина“ е създаден с решение по протокол №265 от 11.11.2021 г. на Управителния съвет на ПОД „Топлина“ АД, одобрено с решение по протокол №253 от 15.11.2021 г. от заседание на Надзорния съвет на ПОД „Топлина“ АД, вписан в регистъра по чл. 30, ал. 1, т.13 от Закона за Комисията за финансов надзор и с БУЛСТАТ 177543255, представляван и управляван от ПОД „ТОПЛИНА" АД.

Попечителски съвет


Допълнителното пенсионно осигуряване функционира на капиталов принцип, при който средствата от осигурителните вноски се инвестират и заедно с дохода от инвестирането се натрупват по индивидуални партиди на лицата.

Интересите на осигурените лица и пенсионерите в УПФ и Фондовете за извършване на плащания се представляват от Попечителски съвет в състав:

    Валентин Вълчев, Председател, представител на КНСБ
    Иво Русев, Заместник-председател, представител на БТПП
    Димитър Чалъков, представител на КТ „Подкрепа”
    Владимир Топалов, представител на КТ „Подкрепа”
    Христина Станкова, представител на Асоциация на индустриалния капитал в България
    Жасмина Саръиванова, представител на БСК
    Елица Пешева, представител на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
    Никола Николов – представител на КНСБ
    Алексей Георгиев, представител на ПОД „Топлина”
    Боряна Белчева, представител на Съюз за стопанска инициатива
    Корнелия Алексиева, представител на КТ "Подкрепа"

Адрес на Председателя на Попечителския съвет: гр. София, ПК 1233, ул.”Враня” №32.

Телефон за връзка с Председателя на Попечителския съвет: 02 931 04 00, 0887 742 126

Фотообразец на клубна карта

КЛУБНА КАРТА

Бъдете наш клиент и вземете Вашата специална клубна карта от ПОД "Топлина". Чрез нея ще имате възможността да ползвайте преференциални условия и отстъпки, предоставени от нашите партньори в цялата страна.

ЗАДАЙТЕ ВЪПРОС

Използвайте контактната форма, за да зададете вашият въпрос.
​​​​​​​Попитайте ни за всичко, което ви вълнува.

Годишни финансови отчети на ФРП "Топлина"

Съдържат:
Отчет за нетните активи на разположение на осигурените лица,
Отчет за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица,
Отчет за паричните потоци и подробна информация за дейността на фондовете през изтеклите календарни години от създаването им до днес.