Доброволен пенсионен фонд "Топлина" функционира и акумулира средства от февруари 2007 г.

Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване дава възможност за дългосрочно спестяване на средства То е изцяло доброволно по отношение на това дали да се осигурявате, в какъв размер и за какъв...
Пенсионносигурителните дружества и управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване осъществяват своята дейност, спазвайки разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване и...
Натрупаните средства на осигурените лица в ДПФ са лични и не подлежат на принудително изпълнение Осигуряването в Доброволен пенсионен фонд става чрез месечни, еднократни или периодични вноски,...

Регистрация в СГС


Разрешението за управление на Доброволен пенсионен фонд "Топлина" е издадено от Комисията за финансов надзор с Решение № 173 - ДПФ/26.01.2007 г.

Фондът е регистриран в СГС с Решение № 1 от 01.02.2007 г.

Фотообразец на клубна карта

КЛУБНА КАРТА

Вземете Вашата специална клубна карта от ПОД "Топлина" АД, чрез която ще имате възможност да ползвате преференциални условия и отстъпки, предоставени от нашите партньори в цялата страна.

Консултативен съвет

 

Допълнителното пенсионно осигуряване функционира на капиталов принцип, при който средствата от осигурителните вноски се инвестират и заедно с дохода от инвестирането се натрупват по индивидуални партиди на лицата.

Интересите на осигурените лица и пенсионерите във фонда се представляват от Консултативен съвет в състав:

Пламен Тодоров - председател, представител на осигурените лица в ДПФ „Топлина”

Даниела Милина - заместник-председател, представител на ПОД „Топлина" АД

Димитър Колев - представител на осигурените лица в ДПФ „Топлина” 

Марин Лазаров - представител на осигурителите в ДПФ „Топлина”

Лили Ангелова - представител на осигурителите в ДПФ „Топлина”

Адрес за кореспонденция на председателя на Консултативния съвет: гр. София, кв. Банишора, ул. „Пере Тошев” №4, ап. 22, тел. 0893558010

Такси и удръжки


Размерът и видовете такси, събирани от ПОД  „Топлина" АД са, както следва:

I. Еднократна встъпителна такса се внася за всяко осигурено лице за откриване на индивидуална осигурителна партида в Доброволния пенсионен фонд, едновременно с внасянето на първата осигурителна вноска, както следва:

 • 10 лв. по индивидуален договор;
 • 10 лв. за всяко осигурено лице по договор с работодател или друг осигурител с осигурени по договора до 1000 лица включително;
 • 5 лв. за всяко осигурено лице по договор с работодател или друг осигурител с осигурени по договора до 5000 лица включително;
 • 1 лв. за всяко осигурено лице по договор с работодател или друг осигурител с осигурени по договора над 5000 лица включително;

II. В полза на пенсионноосигурителното дружество се удържа инвестиционна такса в размер на 10.0 на сто от реализирания доход от инвестиране на средствата на Доброволния пенсионен фонд.

III. От всяка осигурителна вноска, по индивидуален договор, договор с работодател или друг осигурител, при постъпването й в Доброволния пенсионен фонд се удържа такса в размери, както следва:

 • 4,0 на сто за осигурителни вноски до 49,99 лева;
 • 3,5 на сто за осигурителни вноски от 50 до 99,99 лева;
 • 3,0 на сто за осигурителни вноски от 100 до 199,99 лева;
 • 2,5 на сто за осигурителни вноски над 200 лв.

От всяка месечна вноска, по договор с работодател или друг осигурител, с поето задължение за превеждане на 12 и повече месечни вноски, в зависимост от броя на осигурените лица, при постъпването й в Доброволния пенсионен фонд се удържа такса в размери, както следва:

 • За договор до 1000 осигурени лица включително – 4%;
 • За договор с осигурени лица от 1001 до 5 000 включително – 2,5%;
 • За договор с осигурени лица от 5001 до 10 000 включително – 1%;
 • За договор с осигурени лица над 10 000 - 0,5%.

IV. Допълнителни такси:

(1) При всяко изтегляне (изцяло или частично) на натрупаните средства по индивидуалната осигурителна партида, преди придобиване право на съответния вид допълнителна пенсия, се удържа такса в размер на 10 на сто от изтегляните средства, но не повече от 20 лева.

(2) Таксата по т.1 се удържа в полза на пенсионноосигурителното дружество при изплащане на средствата, след облагане с предвидения в Закона данък.

ЗАДАЙТЕ ВЪПРОС

Използвайте контактната форма, за да зададете вашият въпрос.
​​​​​​​Попитайте ни за всичко, което ви вълнува.

Годишни финансови отчети на ДПФ "Топлина"

Съдържат:
Отчет за нетните активи на разположение на осигурените лица,
Отчет за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица,
Отчет за паричните потоци и подробна информация за дейността на фондовете през изтеклите календарни години от създаването им до днес.