Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „Топлина“ - създаден през 2022 г. с решение на УС на ПОД „Топлина“ АД

Изплащане на средства от Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „Топлина“


Допълнителната пожизнена пенсия за старост представлява месечно плащане на предвидена в пенсионния договор сума, дължима на пенсионера от определена дата до неговата смърт, чийто размер не може да бъде по-малък от 15 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл.68, ал.1 от КСО към датата на определянето му.

ПОД „Топлина“ АД предоставя следните видове пенсии:

  1. Пожизнена пенсия без допълнителни условия;
  2. Пожизнена пенсия с период на гарантирано изплащане, като периодът на гарантирано изплащане на пенсията може да бъде от две до 10 години в зависимост от избора на осигуреното лице;
  3. Пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст, като срокът и размерът на разсроченото плащане и размерът на пожизнената пенсия се определят в зависимост от избора на осигуреното лице. Месечният размер на разсроченото плащане към датата на определянето му не може да бъде по-голям от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО към същата дата и по-малък от 15 на сто от нейния размер.

Правила на Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „Топлина“

Учредяване и регистрация

Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „Топлина“ е създаден при определяне на първата пожизнена пенсия, с решение по протокол № 270/10.02.2022 г. на Управителния съвет, одобрено с решение по протокол № 258/14.02.2022 г. на Надзорния съвет на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД.
ФИПП „Топлина“ е вписан в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 13 от Закона за Комисията за финансов надзор, с решение на Комисията за финансов надзор № 151-ФИПП от 24.02.2022 г.
ФИПП „Топлина“ е регистриран в регистър БУЛСТАТ, управляван от Агенция по вписвания, с единен идентификационен код по БУЛСТАТ 180702909.
Банка-попечител на ФИПП "Топлина" е "Инвестбанк" АД.
Банкова сметка на ФИПП "Топлина": BG97IORT80481094421100
Обслужваща Банка: ТБ Инвестбанк АД - клон "София-Централен"
BIC: IORTBGSF
Адрес за кореспонденция: 1404 София, бул."България" № 83А
Инвестиционни посредници при сделки с ценни книжа, свързани с управлението на активите на ФИПП "Топлина" са:

„БенчМарк Финанс” АД
"Делтасток" АД
"Капман" АД

Попечителски съвет


Допълнителното пенсионно осигуряване функционира на капиталов принцип, при който средствата от осигурителните вноски се инвестират и заедно с дохода от инвестирането се натрупват по индивидуални партиди на лицата.

Интересите на осигурените лица и пенсионерите в УПФ и Фондовете за извършване на плащания се представляват от Попечителски съвет в състав:

Валентин Вълчев, Председател, представител на КНСБ 
Иво Русев, Зам. председател, представител на БТПП
Димитър Чалъков, представител на КТ „Подкрепа” 
Владимир Топалов, представител на КТ „Подкрепа” 
Светлана Белева, представител на КТ „Подкрепа“  
Дарина Колева, представител на КНСБ
Марина Ганчева, представител на ССИ 
Цветан Димитров, представител на АИКБ 
Жасмина  Саръиванова, представител на БСК 
Елица Пешева, представител на КРИБ 
Алексей Георгиев,, представител на ПОД „Топлина” АД

Адрес на Председателя на Попечителския съвет: гр. София, ПК 1233, ул.”Враня” №32.

Телефон за връзка с Председателя на Попечителския съвет:  

0887 742 126

 

Фотообразец на клубна карта

КЛУБНА КАРТА

Вземете Вашата специална клубна карта от ПОД "Топлина" АД, чрез която ще имате възможност да ползвате преференциални условия и отстъпки, предоставени от нашите партньори в цялата страна.

ЗАДАЙТЕ ВЪПРОС

Използвайте контактната форма, за да зададете вашият въпрос.
​​​​​​​Попитайте ни за всичко, което ви вълнува.

Годишни финансови отчети на ФИПП "Топлина"

Съдържат:
Отчет за нетните активи на разположение на осигурените лица,
Отчет за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица,
Отчет за паричните потоци и подробна информация за дейността на фондовете през изтеклите календарни години от създаването им до днес.