Професионален пенсионен фонд "Топлина" функционира и акумулира средства от февруари 2007 г.

Пенсионносигурителните дружества и управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване осъществяват своята дейност, спазвайки разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване и...
Дейността по допълнително пенсионно осигуряване е регулирана и контролирана от държавата посредством Комисията за финансов надзор.
Осигуряването в Професионален пенсионен фонд става  чрез месечни вноски за сметка на работодателя, като техният размер е регламентиран в процент от доходите, за които се дължат осигурителни...

Регистрация в СГС


Разрешението за управление на Професионален пенсионен фонд "Топлина" е издадено от Комисията за финансов надзор с Решение № 172 - ППФ/26.01.2007 г.

Фондът е регистриран в СГС с Решение №1 от 01.02.2007 г.

Регистрационен код в НАП: 201

Фотообразец на клубна карта

КЛУБНА КАРТА

Вземете Вашата специална клубна карта от ПОД "Топлина" АД, чрез която ще имате възможност да ползвате преференциални условия и отстъпки, предоставени от нашите партньори в цялата страна.

Попечителски съвет


Допълнителното пенсионно осигуряване функционира на капиталов принцип, при който средствата от осигурителните вноски се инвестират и заедно с дохода от инвестирането се натрупват по индивидуални партиди на лицата.

Интересите на осигурените лица и пенсионерите във фонда се представляват от Попечителски съвет в състав:

Валентин Вълчев, Председател, представител на КНСБ 
Иво Русев, Зам. председател, представител на БТПП
Димитър Чалъков, представител на КТ „Подкрепа” 
Владимир Топалов, представител на КТ „Подкрепа” 
Светлана Белева, представител на КТ „Подкрепа“  
Дарина Колева, представител на КНСБ
Марина Ганчева, представител на ССИ 
Цветан Димитров, представител на АИКБ 
Жасмина  Саръиванова, представител на БСК 
Елица Пешева, представител на КРИБ 
Алексей Георгиев,, представител на ПОД „Топлина” АД

Адрес на Председателя на Попечителския съвет: гр. София, ПК 1233, ул.”Враня” №32.

Телефон за връзка с Председателя на Попечителския съвет: 

0887 742 126

 

Такси и удръжки


Размерът на таксите и удръжките, събирани от ПОД "Топлина" АД са регламентирани в глава Пета от Правилника за организацията и дейността на ППФ "Топлина":

  • Такса в размер на 3.50 % от всяка осигурителна вноска;
  • Инвестиционна такса в размер на 0,75 % годишно от стойността на нетните активи на ППФ "Топлина";

ЗАДАЙТЕ ВЪПРОС

Използвайте контактната форма, за да зададете вашият въпрос.
​​​​​​​Попитайте ни за всичко, което ви вълнува.

Годишни финансови отчети на ППФ "Топлина"

Съдържат:
Отчет за нетните активи на разположение на осигурените лица,
Отчет за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица,
Отчет за паричните потоци и подробна информация за дейността на фондовете през изтеклите календарни години от създаването им до днес.