Фонд за разсрочени плащания „Топлина“ - създаден през 2021 г. с решение на УС на ПОД „Топлина“ АД

Разсрочено плащане от ФРП "Топлина"

 

  • Осигуреното лице придобива правото на разсрочено плащане, когато е придобило право на допълнителна пожизнена пенсия за старост при навършване на възрастта му по чл. 68, ал. 1 от КСО (придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст), но средствата по индивидуалната му партида (в Универсален пенсионен фонд), включително след допълването й при необходимост по реда на чл. 131, ал. 2-4 от КСО, са недостатъчни за отпускането на допълнителна пожизнена пенсия за старост в размера по чл. 167, ал. 3 от КСО, но надвишават трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО към датата на определяне на стойността на средствата по партидата;
     
  • Разсроченото плащане се изплаща срещу прехвърляне на средствата от индивидуалната партида в универсален пенсионен фонд във Фонд за разсрочени плащания „Топлина“;
  • За изплащане на разсроченото плащане се сключва договор за разсрочено плащане.

Правила за фонд за разсрочени плащания "Топлина".

Учредяване и регистрация

Фонд за разсрочени плащания „Топлина“ е създаден с решение по протокол № 265 от 11.11.2021 г. на Управителния съвет на ПОД „Топлина“ АД, одобрено с решение по протокол № 253 от 15.11.2021 г. от заседание на Надзорния съвет на ПОД „Топлина“ АД.
ФРП „Топлина“ е вписан в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 13 от Закона за Комисията за финансов надзор, с решение на Комисията за финансов надзор № 836-ФРП от 23.11.2021 г.
ФРП „Топлина“ е регистриран в регистър БУЛСТАТ, управляван от Агенция по вписвания, с единен идентификационен код по БУЛСТАТ 177543255.
Банка-попечител на ФРП "Топлина" е "Инвестбанк" АД.
Банкова сметка на ФРП "Топлина": BG24IORT80481094203000
Обслужваща Банка: ТБ Инвестбанк АД - клон "София-Централен"
BIC: IORTBGSF
Адрес за кореспонденция: 1404 София, бул."България" № 83А
Инвестиционни посредници при сделки с ценни книжа, свързани с управлението на активите на ФРП "Топлина" са:

„БенчМарк Финанс” АД
"Делтасток" АД
"Капман" АД

Попечителски съвет


Допълнителното пенсионно осигуряване функционира на капиталов принцип, при който средствата от осигурителните вноски се инвестират и заедно с дохода от инвестирането се натрупват по индивидуални партиди на лицата.

Интересите на осигурените лица и пенсионерите в УПФ и Фондовете за извършване на плащания се представляват от Попечителски съвет в състав:

Валентин Вълчев, Председател, представител на КНСБ 
Иво Русев, Зам. председател, представител на БТПП
Димитър Чалъков, представител на КТ „Подкрепа” 
Владимир Топалов, представител на КТ „Подкрепа” 
Светлана Белева, представител на КТ „Подкрепа“  
Дарина Колева, представител на КНСБ
Марина Ганчева, представител на ССИ 
Цветан Димитров, представител на АИКБ 
Жасмина  Саръиванова, представител на БСК 
Елица Пешева, представител на КРИБ 
Алексей Георгиев,, представител на ПОД „Топлина” АД

Адрес на Председателя на Попечителския съвет: гр. София, ПК 1233, ул.”Враня” №32.

Телефон за връзка с Председателя на Попечителския съвет:  

0887 742 126

 

Фотообразец на клубна карта

КЛУБНА КАРТА

Вземете Вашата специална клубна карта от ПОД "Топлина" АД, чрез която ще имате възможност да ползвате преференциални условия и отстъпки, предоставени от нашите партньори в цялата страна.

ЗАДАЙТЕ ВЪПРОС

Използвайте контактната форма, за да зададете вашият въпрос.
​​​​​​​Попитайте ни за всичко, което ви вълнува.

Годишни финансови отчети на ФРП "Топлина"

Съдържат:
Отчет за нетните активи на разположение на осигурените лица,
Отчет за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица,
Отчет за паричните потоци и подробна информация за дейността на фондовете през изтеклите календарни години от създаването им до днес.