Универсален пенсионен фонд "Топлина" функционира и акумулира средства от февруари 2007 г.

Пенсионните фондове са важна част от пенсионната система на България. Застаряването на населението и нарастването на средната продължителност на живота от една страна, и намаляването на населението...
Персоналност на осигуряването – всяко осигурено лице има своя индивидуална партида, по която се натрупват средствата от осигурителни вноски  и от разпределен доход от тяхното инвестиране,...
Пенсионносигурителните дружества и управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване осъществяват своята дейност, спазвайки разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване и...
За упражняване правото на лицето да получи допълнителна пожизнена пенсия за старост се сключва пенсионен договор с ПОД „Топлина“ АД, в който точно са фиксирани видът, размерът, както и правата на...
Осигуреното лице има право на допълнителна пожизнена пенсия за старост при навършване на възрастта му по чл.68, ал.1 от Кодекс за социално осигуряване. Осигуреното лице има тези права и до една...
За изплащане на разсроченото плащане се сключва договор за разсрочено плащане.

Регистрация в СГС


Разрешението за управление на Универсален пенсионен фонд "Топлина" е издадено от Комисията за финансов надзор с Решение № 171 - УПФ/26.01.2007 г.

Фондът е регистриран в СГС с Решение №1 от 01.02.2007 г.

Регистрационен код в НАП: 202
ЕИК 175218850

Универсален пенсионен фонд „Топлина“ се управлява и представлява от Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД.

Фотообразец на клубна карта

КЛУБНА КАРТА

Вземете Вашата специална клубна карта от ПОД "Топлина" АД, чрез която ще имате възможност да ползвате преференциални условия и отстъпки, предоставени от нашите партньори в цялата страна.

Попечителски съвет


Допълнителното пенсионно осигуряване функционира на капиталов принцип, при който средствата от осигурителните вноски се инвестират и заедно с дохода от инвестирането се натрупват по индивидуални партиди на лицата.

Интересите на осигурените лица и пенсионерите в УПФ и Фондовете за извършване на плащания се представляват от Попечителски съвет в състав:

Валентин Вълчев, Председател, представител на КНСБ 
Иво Русев, Зам. председател, представител на БТПП
Димитър Чалъков, представител на КТ „Подкрепа” 
Владимир Топалов, представител на КТ „Подкрепа” 
Светлана Белева, представител на КТ „Подкрепа“  
Дарина Колева, представител на КНСБ
Марина Ганчева, представител на ССИ 
Цветан Димитров, представител на АИКБ 
Жасмина  Саръиванова, представител на БСК 
Елица Пешева, представител на КРИБ 
Алексей Георгиев,, представител на ПОД „Топлина” АД

Адрес на Председателя на Попечителския съвет: гр. София, ПК 1233, ул.”Враня” №32.

Телефон за връзка с Председателя на Попечителския съвет:  

0887 742 126

 

Такси и удръжки


Размерът на таксите и удръжките, събирани от ПОД "Топлина" АД са регламентирани в глава Пета от Правилника за организацията и дейността на УПФ "Топлина":

  • Такса в размер на 3.75 % от всяка осигурителна вноска;
  • Инвестиционна такса в размер на 0,75 % годишно от стойността на нетните активи на УПФ "Топлина";

ЗАДАЙТЕ ВЪПРОС

Използвайте контактната форма, за да зададете вашият въпрос.
​​​​​​​Попитайте ни за всичко, което ви вълнува.

Годишни финансови отчети на УПФ "Топлина"

Съдържат:
Отчет за нетните активи на разположение на осигурените лица,
Отчет за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица,
Отчет за паричните потоци и подробна информация за дейността на фондовете през изтеклите календарни години от създаването им до днес.