Действащи правилници за организацията и дейността на пенсионните фондове

Правилник на УПФ "Топлина"

На основание чл. 144, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване пенсионноосигурителното дружество е уведомило за конкретните изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на УПФ „Топлина“ чрез публикация в във в. „24 часа“ и в. „България днес“.

Запознаване с Правилника или получаване на екземпляр от него се извършва в сградата на ПОД „Топлина“ АД - гр. София, район “Връбница”, ж.к. Индустриална зона „Орион”, ул.”3020-та” № 34, ет. 8, понеделник-петък между 09.00 ч. и 17.00 ч. Запознаване с Правилника може да се осъществи и на електронната страница на ПОД „Топлина” АД- https://www.pod-toplina.bg/.

Правилник на ППФ "Топлина"

На основание чл.144, ал.5 от КСО, ПОД „Топлина” АД съобщава, че с Решение № 711-ППФ/ 28.09.2021 г. на Комисията за финансов надзор е одобрен нов Правилник за организацията и дейността на Професионален пенсионен фонд „Топлина“. Промените са свързани с изменения в нормативната уредба.

Запознаване с Правилника или получаване на екземпляр от него се извършва в сградата на ПОД „Топлина“ АД- гр. София, район “Връбница”, ж.к. Индустриална зона “Орион”, ул.”3020-та” № 34, ет. 8, понеделник-петък между 09.00 ч. и 17.00 ч.

Обявлението за приетия нов Правилник е публикувано на 30.09.2021 г. във в. "24 часа" и в. "България днес".

 

Правилник на ДПФ "Топлина"


На основание чл. 229, ал.5 от КСО, ПОД „Топлина” АД уведомява осигурените лица, че с Решение № 69-ДПФ / 17.01.2019 г. на Комисията за финансов надзор е одобрен нов Правилник за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд „Топлина“. Запознаване с правилника и/или получаване на екземпляр от него се извършва в сградата на ПОД „Топлина“ АД- гр.София, район “Връбница”, ж.к. Индустриална зона “Орион”, ул.”3020-та” № 34, ет. 8, понеделник-петък между 09.00 ч. и 17.00 ч.

Ежедневниците, в които е публикувано съобщението за приетият Правилник, са вестник "Монитор" от 24.01.2019 г. и вестник "Сега" от 24.01.2019 г.

Правила на ФРП "Топлина"


Тези правила уреждат условията, реда и начините за организацията и дейността по извършването на разсрочените изплащания от Фонд за разсрочени плащания „Топлина“ (ФРП „Топлина“, ФРП).

Организацията и дейността на Фонда за разсрочени плащания „Топлина“ се извършват в съответствие с разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО), подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане и настоящите Правила.

Правила на ФИПП "Топлина"


Тези правила уреждат организацията и дейността по изплащане на допълнителни пожизнени пенсии от Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „Топлина“,  наричан по-нататък ФИПП или ФИПП „Топлина“.

Организацията и дейността на ФИПП се извършват в съответствие с разпоредбите на КСО, подзаконовите актове за неговото прилагане и настоящите Правила.