Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД е учредено на 24.01.2006 г.

ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ

Актуални документи за ИП на фондовете


Обща рамка на инвестиционната политика и дейност
Равнища на отговорности и процес на вземане на инвестиционни решения. Мерки за предотвратяване на конфликт на интереси. Правила за изпълнение на инвестиционните сделки. Показатели за оценяване на инвестиционните резултати  (доходност и риск). Представяне на резултатите от инвестиционната дейност.

Инвестиционни цели и политики
Постигане на поставените цели, управление на риска и условия за актуализация на инвестиционната политика.


Универсален пенсионен фонд "Топлина"

ИП в сила от 19.09.2022 г.

Професионален пенсионен фонд "Топлина"

ИП в сила от 19.09.2022 г.

Доброволен пенсионен фонд "Топлина"

ИП в сила от 19.09.2022 г.

          Обявления за промените са публикувани в два централни всекидневника, съобразно изискванията на чл.175а, ал.4 от КСО.

Правила за процедурите за наблюдение, измерване и управление на риска
Свързан с инвестициите на ПОД "Топлина" АД и управляваните от него ФДПО.

Формиране на възнаграждения в ПОД "Топлина" АД

В съответсвие с Кодекса за социално осигуряване

 

Политика за формиране на възнагражденията.

Публично оповестяване на информация относно политиката за възнагражденията за 2023 г.

Приемане на жалби

Осигурените лица, пенсионерите и техните наследници имат право да сигнализират Комисията за финансов надзор (КФН), Консултативния съвет (КС) за осигурените в доброволния пенсионен фонд и Попечителските съвети (ПС) за осигурените в универсалния и професионалния пенсионен фонд за нарушения в дейността на Дружеството. Съгласно Кодекса за социално осигуряване, КФН, КС и ПС са длъжни да отговорят писмено на всяка жалба до два месеца от датата на получаването й.

Документ: Процедура за приемане и разглеждане на жалби от осигурени лица, подадени до ПОД „Топлина“ АД