Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД е учредено на 24.01.2006 г.

ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ

Актуални документи за ИП на фондовете


Обща рамка на инвестиционната политика и дейност
Равнища на отговорности и процес на вземане на инвестиционни решения. Мерки за предотвратяване на конфликт на интереси. Правила за изпълнение на инвестиционните сделки. Показатели за оценяване на инвестиционните резултати  (доходност и риск). Представяне на резултатите от инвестиционната дейност.

Инвестиционни цели и политики
Постигане на поставените цели, управление на риска и условия за актуализация на инвестиционната политика.


Универсален пенсионен фонд "Топлина"

ИП в сила от 23.08.2021 г.

Професионален пенсионен фонд "Топлина"

ИП в сила от 23.08.2021 г.

Доброволен пенсионен фонд "Топлина"

ИП в сила от 23.08.2021 г.

Обявления за промените са публикувани на 01.09.2021 г. във в."България днес" и в."24 часа".

Правила за процедурите за наблюдение, измерване и управление на риска
Свързан с инвестициите на ПОД "Топлина" АД и управляваните от него ФДПО.