Действащи правилници за организацията и дейността на пенсионните фондове

Правилник на УПФ "Топлина"

На основание чл.144, ал.5 от КСО, ПОД „Топлина” АД съобщава, че с Решение № 30-УПФ/13.01.2022 г. на Комисията за финансов надзор са одобрени измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд „Топлина“, както следва: Заглавието на чл. 10; чл. 10; чл. 25, ал. 3; заглавието преди чл. 37; чл. 37, ал. 1; чл. 39; чл. 40, ал. 1, т. 8 и ал. 2; чл. 50; чл. 54; чл. 56; чл. 59; чл. 64; чл. 67; чл. 69, т. 2; чл. 70; чл. 73-75; чл. 78; чл. 79, т. 3; чл. 80-82; чл. 84, ал. 1, т. 1-2 и ал. 2; чл. 87, ал. 1; чл. 88, т. 5-7; чл. 96; заглавието преди чл. 101; чл. 101; чл. 102, ал. 1; чл. 108, ал. 10, т. 3-4; чл. 116, ал. 2-3; чл. 121 и § 6 от Преходните и заключителни разпоредби. Промените са свързани с изменения в нормативната уредба.

Получаване на екземпляр от него се извършва в сградата на ПОД „Топлина“ АД-гр.София, район “Връбница”, ж.к. Индустриална зона “Орион”, ул.”3020-та” № 34, ет. 8, понеделник-петък между 09.00 ч. и 17.00 ч.

Правилник на ППФ "Топлина"

На основание чл.144, ал.5 от КСО, ПОД „Топлина” АД съобщава, че с Решение № 711-ППФ/ 28.09.2021 г. на Комисията за финансов надзор е одобрен нов Правилник за организацията и дейността на Професионален пенсионен фонд „Топлина“. Промените са свързани с изменения в нормативната уредба.

Запознаване с Правилника или получаване на екземпляр от него се извършва в сградата на ПОД „Топлина“ АД- гр. София, район “Връбница”, ж.к. Индустриална зона “Орион”, ул.”3020-та” № 34, ет. 8, понеделник-петък между 09.00 ч. и 17.00 ч.

Обявлението за приетия нов Правилник ще бъде публикувано на 30.09.2021 г. във в. "24 часа" и в. "България днес".

 

Правилник на ДПФ "Топлина"


На основание чл. 229, ал.5 от КСО, ПОД „Топлина” АД уведомява осигурените лица, че с Решение № 69-ДПФ / 17.01.2019 г. на Комисията за финансов надзор е одобрен нов Правилник за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд „Топлина“. Запознаване с правилника и/или получаване на екземпляр от него се извършва в сградата на ПОД „Топлина“ АД- гр.София, район “Връбница”, ж.к. Индустриална зона “Орион”, ул.”3020-та” № 34, ет. 8, понеделник-петък между 09.00 ч. и 17.00 ч.

Ежедневниците, в които е публикувано съобщението за приетият Правилник, са вестник "Монитор" от 24.01.2019 г. и вестник "Сега" от 24.01.2019 г.

Правила на ФРП "Топлина"


Тези правила уреждат условията, реда и начините за организацията и дейността по извършването на разсрочените изплащания от Фонд за разсрочени плащания „Топлина“ (ФРП „Топлина“, ФРП).

Организацията и дейността на Фонда за разсрочени плащания „Топлина“ се извършват в съответствие с разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО), подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане и настоящите Правила.

Правила на ФИПП "Топлина"


Тези правила уреждат организацията и дейността по изплащане на допълнителни пожизнени пенсии от Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „Топлина“,  наричан по-нататък ФИПП или ФИПП „Топлина“.

Организацията и дейността на ФИПП се извършват в съответствие с разпоредбите на КСО, подзаконовите актове за неговото прилагане и настоящите Правила.