Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД е учредено на 24.01.2006 г.

ПОД "Топлина" решение от ОСА за финансовия резултат на дружеството за 2022 г.

На проведеното на 26.06.2023 г. Редовно годишно Общо събрание на акционерите на ПОД „Топлина“ АД, беше прието решение относно финансовия резултат на дружеството за 2022 г. както следва:

Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет на ПОД „Топлина“ АД, за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2022 г. - загубата да се пренася до нейното изчерпване през следващите пет години по реда на чл. 71, ал. 1 и чл. 72 от ЗКПО.

КОРЕКЦИИ НА ДЯЛОВЕ ЗА МИНАЛИ ПЕРИОДИ

Тук може да намерите информация за корекция в стойността на дял на фондовете, управлявани от ПОД "Топлина" – за периода от 2008 година до днес