Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД е учредено на 24.01.2006 г.

Запознаване с промените и/или получаване на екземпляр от Инвестиционната политика се извършва в сградата на ПОД „Топлина“ АД- гр.София, район “Връбница”, ж.к. Индустриална зона “Орион”, ул.”3020-та” № 34, ет. 8, понеделник-петък между 09.00 ч. и 17.00 ч.

С измененията може да се запознаете чрез направени публикации на 01.09.2021г. във вестниците „24-часа“ и „България днес“.
Промените са свързани със защита на интересите на осигурените лица и не са във връзка с изменения в нормативната уредба. Обявление за промените в Правилника е публикувано на 05.04.2021 г. във в."България днес" и в."24 часа".
Приетите нови инвестиционни политики на УПФ “Топлина”, ППФ “Топлина” и ДПФ „Топлина” произтичат от промени в норма-тивната уредба. Съобщение за новите инвестиционни политики на УПФ “Топлина”, ППФ “Топлина” и ДПФ “Топлина” е публикувано във в. „Монитор” на 01.11.2018 г. и в. „Сега” на 01.11.2018 г.

КОРЕКЦИИ НА ДЯЛОВЕ ЗА МИНАЛИ ПЕРИОДИ

Тук може да намерите информация за корекция в стойността на дял на фондовете, управлявани от ПОД "Топлина" – за периода от 2008 година до днес