Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД е учредено на 24.01.2006 г.

Одобрен е нов Правилник за организацията и дейността на УПФ "Топлина"

Уважаеми осигурени лица,

На основание чл.144, ал.5 от КСО, ПОД „Топлина” АД съобщава, че с Решение № 795-УПФ/18.10.2022 г. на Комисията за финансов надзор са одобрени изменения в Правилника за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд „Топлина“. Промените не са свързани с изменения в нормативната уредба. Можете да се запознаете с измененията в Правилника тук в сайта, на страница „Организация на дейността“. 

Получаване на екземпляр от него се извършва в сградата на ПОД „Топлина“ АД- гр.София, район “Връбница”, ж.к. Индустриална зона “Орион”, ул.”3020-та” № 34, ет. 8, понеделник-петък между 09.00 ч. и 17.00 ч.

КОРЕКЦИИ НА ДЯЛОВЕ ЗА МИНАЛИ ПЕРИОДИ

Тук може да намерите информация за корекция в стойността на дял на фондовете, управлявани от ПОД "Топлина" – за периода от 2008 година до днес