Георги Петров Личев

Позиция:
Председател на УС

Образование и обучение:
Университет за национално и световно стопанство, София
Специалност „Икономика и управление на промишлеността”
1986 - 1991 година

Следдипломни специализации и обучения :
Лиценз за оценители на финансови активи
Лиценз за оценители на цели предприятия
The London School of English - английски език

Професионален опит:
Първа Частна Банка, клон Надежда, София
Обслужване на клиенти
09.1992 г. – 12.1993 г.

Първа Частна Банка, клон Надежда, София
Главен счетоводител
01.1994 г. – 07.1996 г.

“ М & М Милитцер и Мюнх БГ Ер Карго ”
Главен счетоводител
08.1996 г. – 07.1997 г.

Инвестиционен посредник “ Елана Трейдинг ” АД
Главен счетоводител
08.1997 г. – 05.1999 г.

Инвестиционен посредник “ Елана Трейдинг ” АД
Член на Съвета на Директорите
06.1999 г. – 06.2008 г.

“ Елана фонд за земеделска земя ” АД
Изпълнителен директор и Председател на Съвета на директорите
04.2005 г. – 08.2008 г.

“ Елана Холдинг ” АД
Изпълнителен директор
04.2000 г. – до септември 2009 г.

Управление


Дружеството е с двустепенна система за управление.

Надзорен съвет:
    Златко Александров Анков - Председател;
    Радослав Иванов Михайлов - Заместник-председател;
    Симеон Димитров Молеров - Независим член.

Управителен съвет:
    Георги Петров Личев - Председател;
    Силвия Тенчева Габровска - Заместник-председател;
    Ваня Койчева Милчева - Член.

Дружеството се представлява от Председателя на УС Георги Личев и Заместник-председателя Силвия Габровска винаги заедно.